تأيید قطع دست رئیس باند دزدان شبگرد تهران

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

حکم قطع دست رئیس باند سرقت از خانههاي تهرانيها در دیوان عالي کشور مهر تأیید خورد و به مرحله اجرا نزدیک شد. از اوایل خرداد ماه 94 به دنبال افزایش سرقتهاي مشابه از خانههایي در شرق و غرب تهران تلاش پلیس براي ردیابي دزدان شبرو آغاز شد. شواهد نشان ميداد دزدان در غیاب صاحبخانه با شکستن در یا از راه بالکن وارد خانه ميشوند و پول و طلاها را سرقت ميکنند. شباهت سرقتها به هم باعث شد تا روشن شود دزديهاي شبانه از سوي اعضاي یک باند صورت ميگیرد. بدین ترتیب پلیس به بررسي فهرست دزدان سابقهدار پرداخت و یک مجرم بدسابقه به نام شهاب را بازداشت کرد. وي به سرقتهاي شبانه با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف کرد و خیلي زود سه دزد دیگر و دو مالخر بازداشت شدند. متهمان در حالي در شعبه هشتم دادگاه کیفري یک استان تهران پاي میز محاکمه ایستادند که روشن شد شهاب سرکرده گروه بوده و آنها پس از سرقتهاي شبانه اموال دزدي را میان خودشان تقسیم ميکردند. قضات دادگاه شهاب را به قطع دست و همدستانش را به زندان محکوم کردند. بنا به این گزارش، دیروز حکم صادره در شعبه 32 دیوان عالي کشور مهر تأیید خورد و قطعي شد تا به زودي اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.