لطفاً اسم احمدينژاد را نياورید

محمدتقي رهبر با اشاره به تحركات اين روزهاي بقايی، مشايی و همراهانشان:

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

سعيد شمس- امام جمعه موقت اصفهان با طرح اسم احمدينژاد در فضاي انتخاباتي، مخالفت شديدي دارد و بر اين باور است كه پس از نهي رهبري تحت هيچ شرايطي نبايد به اين بحث دامن زد. محمد تقي رهبر در همين رابطه و همچنين سنگاندازي پايداريچيها در راستاي اتحاد در انتخابات گفتوگويي كوتاه را با «تماشاگرانامروز» انجام داده است كه در زير ميآيد:

ظاهراً احمدينژاد انتخابات را رها نمیكند! خواهش ميكنم اسم اين آدم را در بحثهاي سياسي نياوريد و اگر هم خواستيد چيزي بگوييد، اين آقا را وارد گفتوگوهاي انتخاباتي نكنيد. مقام معظم رهبري او را از حضور در انتخابات منع كردهاند و ديگر هيچ حرفي نميماند.

دقيقاً به دليل نهي رهبري همه به اتفاقات اين چند روز واكنش نشان ميدهند.

احمدينژاد پس از نهي رهبري در نامهاي رسما اعلام كرد كه سرباز ولايت است و اطاعت از وليفقيه را واجب دانسته و در انتخابات كانديدا نخواهد شد.

اما فعاليتهاي انتخاباتياش ظاهراً روزبهروز پررنگتر ميشود! چطور؟

اعلام كانديداتوري حميد بقايي، نوع موضعگيري مشايي و احمدينژادِ دوم دانستن بقايي و فعاليتهای همراهان احمدینژاد در فضای مجازی.

همه اين حرفها حدس و گمان است و درباره بقايي هم اين شوراي نگهبان و پس از تأييد صلاحيتِ احتمالي، مردم هستند كه تصميم خواهند گرفت. من واقعاً صلاح نميبينم درباره اين آقا صحبت كنم و لطفاً شما هم ادامه ندهيد.

اصولگرايان در چند انتخابات گذشته خيلي تلاش كردند به اتحاد برسند، كه اين مهم براي آنها محقق نشده است و مشخصاً در انتخابات مجلس دهم و رياستجمهوري يازدهم آسيب ديدند. اين ناكاميهاي پيدرپي براي متحد شدن ريشه در چه چيزي دارد؟

من معتقد هستم كه اشتباه گذشته را بايد جبران كرد. بالاخره اين خسارتبار است كه ما نتوانيم متحد باشيم و تصميم واحد بگيريم. آن هم در شرايطي كه زمينه و گرايش به اصولگرايي در كشور زياد است. اگر اين اشتباه گذشته، درس عبرتي براي آينده باشد و يك وحدت و انسجام، همدلي و تحمل يكديگر و با عقلانيت واحد به وقوع بپيوندد، ميتواند جبران گذشته باشد.

البته جبران اشتباه، لازمهاش اراده و اهتمام است. ما هم ميدانيم كه جبهه اصولگرايي در چه شرايط خاصي قرار دارد و به همين دليل تحركهايي انجام شده است تا زمينهساز وحدت و همدلي باشد. ظاهراً دوستان اصولگرا بالاخره به اين نتيجه رسيدهاند كه به يك وحدت و همدلي نياز است.

طيف مصباح را به هر حال در سپهر سياسي نميتوان ناديده گرفت. آنها اينبار هم ساز مخالفت را كوك كردهاند تا سعيد جليلي به عنوان كانديداي آنها به انتخابات ورود كند. اميدوارم تغيير موضع بدهند تا بتوانيم انتخابات را با همصدايي و اتحاد تجربه كنيم.

اما هيچ تمايلي براي همكاري از خود نشان ندادهاند. طيف مصباح نيايد، اجباري نيست و در كل هيچكس را نميتوان مجبور كرد.

«طيف مصباح نيايد، اجباري نيست» اين يعني تكرار انشقاق! آنها در كشور جمع كثيري نيستند، بلكه جمع محدودي هستند. اگر آمدند كه جاي شكر دارد و اگر هم نيامدند، خداحافظ! البته بهتر است كه ما شخصِ مصباح را به اين عرصهها نكشانيم. آيتالله مصباح خودشان يك شخصيت عالم، فيلسوف، دانشمند، مدرس و چهره درخشانِ حوزوي و علمي هستند. حالا نميشود بگوييم كه جبهه پايداري، جبهه آقاي مصباح است. اينها با آقاي مصباح رفتوآمد داشتهاند، ديگران هم دارند. اصولگرايان هم با آقاي مصباح رفتوآمد دارند و هر كدام از آنها صاحب شخصيت هستند. اما اينگونه نيست كه بگوييم جبهه پايداري پشت آقاي مصباح ايستاده و طلايهدار اين حركت ايشان هستند. بههرحال آن جبهه براي خودش فعاليتهايي دارد و اگر هم رأي داشته باشند و موفق هم بشوند، اشكالي ندارد، چون از مردم رأي گرفتهاند. ولي در مقايسه با اصولگرايان ميشود اينطور گفت كه آنها كمترين افراد را دارند.

خيلي واضح و مهم است كه آيتالله مصباح ميتوانند با توصيه و امرشان، آنها را متحد كنند اما تاكنون از اين كار ممانعت كردهاند.

آيتالله مصباح شخصيتي هستند كه مورد احترام همه هستند اما اينكه در اين ميدان انتخابات مايل به حضور، اظهار نظر، حمايت يا هدايت هستند يا خير، اين را من اطلاع ندارم.

براي جمعبندي اين گفتوگو، به سؤال آخر فقط جواب بله يا نه بدهيد. آيا اصولگرايان براي پس گرفتن دولت از روحاني شانسي براي خود قائلند؟

بله، خيلي زياد. در پايان توصيهام به همه آنهايي كه زير پرچم اصولگرايي شناخته ميشوند اين است كه به هيچوجه بر طبل انشقاق نكوبند تا انشاءالله بتوانيم دولتي بر اساس ارزشهاي اسلامي و آرمانهاي انقلاب روي كار بياوريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.