اسکاری ازفضا

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

کارگردان بزرگ ما با دومین جايزه اسكارش تاريخساز شد. او يک دانشمند علوم فضايی و يکفضانورد را به جای خود به مراسم اسكار فرستاد تا از عظمت ايرانیان بگويد فرهادی شنبه به اسپانیا ميرود: آغاز يک تجربه عظیم و بینالمللی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.