مردم به پلیس نمره 1۷ دادهاند

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

سردار سعید منتظرالمهدي در یادداشتي در خصوص میزان رضایتمندي مردم از پلیس نوشت: نتایج سنجش ملي پژوهشکده مطالعات بسیج و موسسات و مراکز دانشگاهي همکار آن، براي ناجا بسیار دلگرمکننده و البته قابل پیشبیني بوده و آن نتایج نشان داده است که در حال حاضر میانگین نمره رضایت مردم از سازمان ناجا 85 از ‪(17 100‬ از 20( است. ثانیاً: این میانگین در پنج سال اخیر روند صعودي داشته؛ به گونهاي که از نمره ‪(14( 70‬ در پنج سال پیش به ‪(17( 85‬ در سال جاري ارتقاء یافته است. ثالثاً: بر خلاف بسیاري از سازمانها سرمایه اجتماعي و منزلت اجتماعي ناجا بهطور معنيداري ارتقاء یافته است. رابعاً: در رتبهبندي سازمانها )حدود 20 سازمان مهم کشور( بر اساس مجموعه متنوعي از شاخصها، ناجا در رتبه چهارم )تفاوت نمره آن با سه سازمان 1 تا 3 نیز حدود 5 نمره( جای گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.