كريمي: به من گفتند پول بده بيا آكادمي استقلال!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

قصه جالب آبي شدن ستارهاي كه ميگويند كشف امير قلعهنويي است

محسن کریمي مصاحبه کرده و کلي حرف جالب زده است. کریمی گفته وقتي از ساري به تهران آمده، براي اینكه بگذارند به آکادمي استقلال بپيوندد از او پول خواستهاند. البته خودش گفته بهطور خيلي اتفاقي، شعباني، گلر اميدهاي استقلال را در جایي دیده و از آن راه به آکادمي رسيده. مسئول وقت آکادمي استقلال در زمان آغاز کار محسن، حسن روشن بوده است و بعد هم با ایوب اصغرخاني در تيم جوانان توانسته آقاي گل شود. او در دوره اول مظلومي، با استقلال تمرین کرده بود. در دوره قلعهنویي به تيم بزرگسالان اضافه شد. این همان دوراني است که ستار گفته هوتن، پسر سرمربي، معرفياش کرده اما خود محسن گفته در آن دوران خيلي فرصت بازي پيدا نكرد و دوباره مظلومي به او بازي داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.