رويخوش دلار به مسافران نوروزي

بازار ارز زیر سایه رشد قیمت سكه حركتي آرام را دنبال ميكند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

میثم فرزیان- روال دلار در بازار تغيير كرده و ظاهراً از نوسان تند و قيمتهاي ركوردشکن حدود دو ماه گذشته خبری نيست. قيمتها با شيبي ملايم اما در روندي منطقي نسبت به قبل قرار گرفته و مسافران نوروزي ميتوانند اميدوار باشند كه ارز مورد نياز خود را با قيمتي مناسبتتر نسبت به مسافران ژانويه تهيه مي كنند.

گزارشي كه بانک مركزي از تغييرات شاخصهاي اقتصادي در ديماه ارائه كرده است، ميتوان ديد عمده شاخصها روند صعودي طي كرده و بين هشتدهم تا ۱۹ درصد رشد داشتهاند. اين در حالي است كه تحولات شاخصهاي اقتصادي در دي ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز حتي تا ۳۶ درصد نوسان دارد. در اين بين وضعيت دلار قابل توجه است. در اين بين تغييرات قيمتي كه براي دلار در گزارش ۱۰ ماهه اول امسال بانک مركزي ثبت شده بر اين تأكيد دارد كه در ديماه نرخ دلار به اوج خود رسيده و متوسط آن تا ۳ هزار و ۹۸۴ تومان نيز به ثبت رسيده است.

از فروردينماه امسال متوسط قيمت اين ارز از حدود ۳ هزار و ۴۹۳ تومان شروع و در تيرماه به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ميرسد. اين روند بهطور افزايشي هرچند با سرعتي متفاوت ادامه داشته تا اينکه در آبانماه ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را پشتسر گذاشته و متوسط نرخ آن در آذرماه به ۳ هزار و ۸۶۰ و در نهايت در ديماه تا مرز ۴۰۰۰ تومان ميرود، در مجموع متوسط قيمت دلار در ۱۰ ماهه ابتدايي امسال حدود ۳ هزار و ۶۱۱ تومان گزارش شده است.

متوسط قيمت دلار در ۱۰ ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۵. ۱ درصد و در ديماه تا ۸. ۵ درصد نسبت به ديماه سال ۱۳۹۴ رشد داشته است. اين در حالي است كه در جريان تغييرات قيمت ارز و نوسان آن در آذرماه و ديماه امسال قيمتها در برخي روزها ۴۰۰۰ تومان را نيز پشتسر گذاشته و حتي تا مرز ۴ هزار و۲۰۰ تومان پيش رفته بود.

رشد قيمت دلار در حدي بود كه به فاصلهاي كمتر از دو ماه قيمتها از حدود ۳ هزار و ۵۸۰ تا بيش از ۴ هزار و ۱۰۰ پيش رفت و اختلاف قيمتي نزديک به ۷۰۰ توماني را رقم زد. افزايش تقاضاي فصلي، زمان تسويهحساب بدهيهاي خارجي، كاهش عرضه ارز از سوي پتروشيميها از جمله مواردي بود كه بانک مركزي آنها را دليل ايجاد نوسان در بازار كه از افزايش تقاضا و كاهش عرضه نشأت ميگرفت اعلام كرد.

با اين حال از حدود يک ماه گذشته و از اوايل بهمنماه قيمت دلار اغلب در روندي كاهشي قرار داشته و اخيراً به كانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان نيز وارد شده است كه خود موجب كاهش تا بيش از ۴۰۰ توماني اين ارز در مدتي اندک شد.

اين در حالي است كه در زمان شدت گرفتن نوسان در بازار ارز رئيس كل بانک مركزي اعلام كرده بود كه در دو ماه پاياني سال با توجه به افزايش عرضهاي كه وجود خواهد داشت همچنين كاهش تقاضاي ناشي از سفرهاي ژانويه در نهايت بازار به تعادل برگشته و قيمتها نزولي خواهد شد. اگرچه در حال حاضر بازار افت و خيز كمي دارد و قيمتها در كانال ۳ هزار و ۷۰۰ و گاهي ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در نوسان است و از افزايشهاي عجيب ماههاي اخير خبري نيست اما در مجموع ديگر مخاطبان ارزي نبايد منتظر كاهش دلار به كمتر از ۳ هزار و ۶۰۰ تومان باشد. اين اعلام سيف بود كه چندي پيش عنوان كرد نميتوان انتظار داشت دلار دوباره به زير ۳ هزار و ۶۰۰ تومان برگردد.

روند كاهشي قيمت دلار هر چند آرام در حالي ادامه دارد كه تحليلگران بازار ارز معتقدند جريان فعلي كه در مسير كاهشي حركت ميكند تا پايان سال ادامه خواهد داشت. اما بانک مركزي روند نوسان سريع و كاهش فوري را به مصلحت نديده و در طول هفتههاي اخير قيمت را با روند ثابت نزولي بسيار آرامي مديريت كرده است.

در عين حال عنوان ميشود كه روند فعلي موجب شده تا نوسانگيران، سفتهبازان و معاملهگران بازار در خريد و فروش اقدام كرده و اگر عرضه دلار به همين نحو ادامه پيدا كند، روند كاهشي ميتواند ادامه داشته باشد كه در مجموع شرايط مناسبي را براي مسافران نوروزي فراهم ميكند. با گردش قيمتي كه در مدت اخير رخ داده و البته طبق پيشبيني كارشناسان و وعدههاي بانک مركزي ادامه خواهد داشت، مسافران نوروزي اين امتياز را دارند كه دلار را در كانال قيمتي ۳ هزار و ۷۰۰ و ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تهيه كنند كه خود قيمتي تا ۳۰۰ الي ۴۰۰ تومان كمتر از دلار بيش از ۴۰۰۰ و حتي ۴ هزار و ۱۰۰ توماني است.

حدود يك ماه گذشته و از اوايل بهمنماه قيمت دلار اغلب در روندي كاهشي قرار داشته و اخيراً به كانال 3 هزار و ۷۰۰ تومان نيز وارد شده است كه خود موجب كاهش تا بيش از ۴۰۰ توماني اين ارز در مدتي اندك شد. تحليلگران بازار ارز معتقدند جريان فعلي كه در مسير كاهشي حركت ميكند تا پايان سال ادامه خواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.