جزئيات حمل خودرو با قطار در ايام نوروز

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

در ايام نوروز با توجه به متنوع بودن برنامههاي سفري مردم به نقاط مختلف كشور بحث استفاده از قطار براي انتقال خودرو به مسيري معين و سپس تحويل آن يکي از گزينههايي است كه در سالهاي گذشته جذابيتهايي براي مردم به وجود آورده است. طبق اعلام شركت رجاء در حال حاضر حركت قطارهايي كه توانايي حمل خودرو دارند در ۳۰ مسير متفاوت انجام ميگيرد و به دنبال آن نرخهايي براي جابهجايي اين خودروها در نظر گرفته شده كه در ازاي مسافت حمل خودرو متفاوت است. ارزانترين نرخ براي اين جابهجايي مربوط به مسير تهران- يزد ميشود كه هزينه جابهجايي قطار در آن ۹۱ هزار تومان اعلام شده است. براي مسيرهاي طولانيتر قيمتها تفاوت پيدا ميكند و به اين ترتيب جابهجايي خودرو به وسيله ريل در مسير اهواز به مشهد و بالعکس هزينهاي ۲۳۵ هزار توماني به همراه خواهد داشت. جابهجايي خودرو با قطار شرايط و مقررات خاص خود را دارد. رجاء اعلام كرده كه ساعت حركت درج شده روي بليت حمل خودرو آخرين زمان پذيرش ماشينها خواهد بود و پس از آن بليت خريداري شده اعتباري ندارد. همچنين شرايط استرداد آن نيز مانند ديگر مسيرهاي ريلي است، به اين ترتيب كه تا پيش از ساعت روز قبل از حركت ۹۰ درصد، از ساعت ۱۲ روز قبل تا سه ساعت مانده به حركت ۷۰ درصد و از سه ساعت مانده تا زمان حركت ۵۰ درصد از قيمت بليت در شرايط استرداد به مسافر بازگردانده خواهد شد. همچنين اعلام شده شخصي كه خودرو را در مقصد تحويل ميگيرد بايد از ابتدا در بارنامه با نام و مشخصات ثبت شده باشد، زيرا در غير اين صورت امکان تحويل خودرو را نخواهد داشت. همچنين اگر صاحبان خودرو براي دريافت ماشينهايشان دير اقدام كنند از ۲۴ ساعت اوليه تا شش روز بعد روزانه هزار و ۵۰۰ تومان و از روز هفتم به بعد روزانه سه هزار تومان هزينه انبارداري از آنها دريافت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.