رونمایی از نسخه یك نرمافزار جامع خدمات مشتركین و درآمد شركت آب و فاضلاب استان مركزی

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

به منظور سهولت ارائه خدمات، افزايش رضايتمندي مشتركين و جلوگيري از رفتوآمدهاي غيرضروري براي دريافت خدمات آب و فاضلاب، شركت آب و فاضلاب استان مركزي در سال ۱۳۹۵ بهطور جدي اقدام به تدوين نرمافزار جديد جامع خدمات مشتركين و درآمد با رويکرد بهرهبرداري كامل در بستر وب نمود. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي، مهندس علي صادقي، معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت با اعلام خبر فوق افزود: «با توجه به اينکه نرمافزار آببهای موجود كه در سال ۱۳۸۴ تدوين و در سال ۸۵ به بهرهبرداري رسيد تحت ويندوز بوده و امکان ارائه كامل خدمات الکترونيک با آن مهيا نبود و همچنين به دليل عدم يکپارچگي سيستمهاي خدمات پس از فروش همچون نرمافزار آببها و فروش، اين شركت تدوين نرمافزار جامع و تحت وب خدمات مشتركين را در دستور كار خود قرار داده و نسبت به آن به صورت تخصصي اقدام نمود.» وي هدف از تشکيل اين نرمافزار را لزوم ارائه يک سامانه جامع با رويکرد ارائه خدمات به صورت الکترونيکي ) از صفر تا صد در صد فرآيندها( و بهرهبرداري از آن در بستر وب عنوان كرد و افزود: «قابليت برونسپاري خدمات مشتركين آب و فاضلاب به دفاتر پيشخوان دولت، سهولت ارائه خدمات به مشتركين و دسترسي آسان براي كاربران و حتي خود متقاضيان از ويژگيهاي اين نرمافزار است.» معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان مركزي استفاده از متدولوژي نوين تدوين نرمافزار با استفاده از ابزارهاي استاندارد موجود در مهندسي نرمافزار را از ويژگيهاي مثبت اين نرمافزار عنوان نمود. گفتني است اين نرمافزار با بهرهگيري از خبرگي معاون، مديران و كارشناسان خدمات مشتركين شركت آب و فاضلاب استان مركزي و يک شركت دانشبنيان در زمينه

تحليل، طراحي و تدوين شده است و با آموزش روسا و كارشناسان مشتركين امور آبفا شهرهاي استان در ۳ روز پياپي تا پايان سال بهطور آزمايشي در سطح داخلي سازمان و از اوايل سال ۹۶ كامل راهاندازي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.