تکذیب خبر انفجار و آتشسوزی در پالایشگاه شازند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

مديرعامل شركت پالايش نفت امام خمينی)ره( شازند خبر انفجار در اين شركت را تکذيب كرد و گفت: «اين اخبر شايعهای بيش نيست.» علی جمشيدی افزود: «حوالی ساعت ۱۲ روز گذشته كه تکنسينهای شركت مشغول تعويض شير يکی از مخازن بودند صدای ناهنجاری از محل كار آنها شنيده شد.» وی ادامه داد: «اين صدا، تنها به دليل بروز نقص فنی بوده و هيچ انفجار يا آتشسوزیای در اين شركت به وقوع نپيوسته است.» برخی رسانههای مجازی روز جاری)دوشنبه( خبر انفجار و آتشسوزی در كنار مخازن پالايشگاه شازند را منعکس كردند. شركت پالايش نفت امام خمينی)ره(، توليدكننده بنزين يورو ۴ و يکی از مهمترين پالايشگاههای نفت كشور است كه به عنوان بزرگترين پالايشگاه تکواحدی ايران در سال ۱۳۷۲ با ظرفيت اسمی ۱۵۰ هزار بشکه در روز راهاندازی شد. اين شركت نخستين پالايشگاهی است كه كار مطالعه و عمليات اجرای آن بعد از انقلاب اسلامی و در نخستين سال بعد از جنگ تحميلی آغاز شد. ظرفيت اين پالايشگاه پس از مدتی با تلاش و كوشش نيروهای متعهد و متخصص به ۱۷۱ هزار بشکه در روز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.