قتل فجيع پدر روي ويلچر

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پسري با چاقو به جان پدر ويلچرنشين خود افتاد و او را به قتل رساند. اين پسر 23 ساله، روز چهارشنبه در هند با ضربات چاقو پدر ويلچرنشينش را به كام مرگ فرستاد و مادرش را با چند ضربه روانه بيمارستان كرد.

او كه از خانوادهاش خواسته بود برايش دوچرخه بخرند، هنگاميكه با مخالفت پدر و مادرش روبهرو شد، با ضربات چاقو پدرش را به قتل رساند و مادرش را روانه بيمارستان كرد. به گفته يك منبع نزديك به اين خانواده، «توماس كوتاويلايل» و همسرش «مارياما» به همراه پنج فرزندشان، بيش از بيست سال است كه در هند ساكن هستند. پدر اين خانواده به دليل تصادف شديدي كه در سال 1998 داشته ويلچرنشين شده بود و همسرش كه به عنوان پرستار در يكي از بيمارستانها مشغول به كار بود، ماه پيش بازنشسته شد. دو دختر اين زوج در امارات مشغول به كار هستند و دو دختر ديگرشان نيز در هند شاغل هستند، تنها پسر اين خانواده نيز در حال حاضر در بازداشت بسر ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.