کف زدن مسخره نیكول کیدمن

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

فیلمبرداران مراسم اسکار که در مورد دوستي دوباره رایان گاسلینگ و جاستین تیمبرلیک هیجانزده بودند، مدام روي این دو زوم ميکردند، ولي آنها از یک چیز نتوانستند چشم بپوشند؛ آن هم نحوه تشویق نامزد نقش مکمل زن یعني نیکول کیدمن! او به شیوهاي خاص براي دوستان خود کف ميزد. تنها توجیه براي تشویق عجیب و غریب او ميتواند حلقهاي باشد که در دست داشت، اما با این حال مطمئناً باز هم راه بهتري براي جلوگیري از ضربه دردناک انگشتر ميتوانست وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.