طراحي صحنه درجه یک

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

مراسم اسکار ممکن است بر طبق انتظار تولیدکنندگان به پایان نرسیده باشد، اما شاید زیبایي صحنه نمایش در جبران این اشتباه سهم بزرگي داشت. صحنه در تمام طول شب بسیار زیبا به نظر ميرسید. پسزمینه آبيرنگ رؤیایي و تمامي وسایل طلایي که به سبک «گتسبي بزرگ» بود و مجسمههاي بزرگ کریستالي اسکار، همه و همه بر ابهت صحنه نمایش این مراسم اضافه کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.