دویچهوله: فرهادي با «فروشنده» دومین اسكار ایران را به ارمغان آورد

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

اسكار بهترين فيلم خارجي به فيلم «فروشنده» اصغر فرهادي رسيد. انوشه انصاري به نمايندگي از او جايزه را دريافت كرد و پيام او را خواند. اين دومين باري است كه آقاي فرهادي اسكار بهترين فيلم خارجي را به دست آورده، با اين تفاوت كه اين بار او در اعتراض به سياستهاي بيگانهستيزانه دولت نوظهور آمريكا و منع ورود شهروندان ايران و شش كشور عمدتاً مسلمان ديگر به اين كشور، در اين مراسم غايب بود. انوشه انصاري و فيروز نادري، دو ايراني سرشناس در حوزه فضا، به نيابت از آقاي فرهادي در اين مراسم شركت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.