یو. اس مگزین: حمله فرهادي به ترامپ و فرمانش

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

هرچند خودش در مراسم يكشنبه شب 26 فوريه حضور نداشت، اما پيام پرقدرتي ارسال كرد. اصغر فرهادي، كارگردان فيلم «فروشنده» اين پيام را به انوشه انصاري، نخستين زن ايراني كه به فضا سفر كرده، سپرد. انصاري پس از دريافت جايزه گفت: «من بيانيه آقاي فرهادي را برايتان ميخوانم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.