آغاز یک تجربه عظیم و بینالمللی

كارگردان تاريخساز ايراني شنبه به اسپانيا ميرود

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

فاطمه پاقلعهنژاد- يك اسكار و يك نمايش عالي ايراني. اصغر فرهادي دوباره نماد افتخار ايراني شد. او اسكار را برد و يك دنيا از جفا در حقش گفتند. از قانون نژادپرستانه ترامپ كه تمام هاليوود عليهاش شدند و فرهادي برايشان يك نماد انتقاد شد. نماد ترامپستيزي. كارگردان جوان ايراني به بهترين شكل سناريويش را مقابل سياستمدار پديده آمريكايي چيده بود. حالا فرهادي يكي از چهار كارگردان غيرآمريكايي است كه دو اسكار دارد. او از تهران ترند جهاني شد و امروز هم خيلي ساكت مشغول جمع و جور كردن برنامههايش است. در حالي كه همه دنبال تبريك گفتن براي اين موفقيت هستند، فرهادي تقريباً از يكشنبه شب خودش را از دسترس خارج كرده و خيلي كمتر پاسخگو بوده است.

فرهادي كلاً در هر كاري وسواس دارد. هر بيانيهاي كه صادر ميكند، كلي زمان ميبرد. تقريباً از آذرماه كه به ايران آمده هم درگير برنامهريزي براي اين روزهاي بعد از اسكار و مناسباتي بوده كه احتمالاً پيشبينيشان ميكرده. بيشك حالا تب او داغ ميشود و مهمترين تصميمها شايد چند مصاحبه از او باشد براي ارائه جديدترين نظراتش. مصاحبههايي كه البته به نظر ميرسد اينبار مكتوب نباشند و تصويري ارائه شوند. يك بيانيه يا شايد پيام تشكر براي فضاي مجازي از ديگر احتمالهاست.

مهمتر از همه اينكه او خيلي زود بعد از اسكار ايران را ترك ميكند. آخرين اخبار از او اين است كه احتمالاً به زودي «فروشنده» در تعدادي از سينماها اكران ميشود و شايد دوباره آثار قبلياش به شبكه نمايش خانگي عرضه شوند.

خودش اما آماده سفر است. سفر براي استارتي جديد. استارت اولين فيلم كاملاً غيرايرانياش. همان اثري كه قرار است اسپانيوليپانيوليزبان باشد و پنهلوپه كروز و خاوير باردم نقشهاي اصليلياش را بازي كنند. او شنبه از تهران ميرود و بلافاصله توليد كار جديدش را استارت ميزند.

چرايى اين عجله شايد بهخاطر فرار از حاشيهها باشد. اينكه نميخواهد در باد اين موفقيت بخوابد و طوري برنامهريزي كرده بود كه بعد از موفقيتش، بتواند گام بعدياش را بردارد. او پيشتر در فرانسه «گذشته» را ساخته. فيلمي كه علي مصفا در آن رلي داشت؛ اما كار جديدش كاملاً بينالمللي است و در مديومي كه قبلاً هيچ كارگرداني از ايران تجربهاش نكرده است. حتي مرحوم كيارستمي.

فرهادي اگرچه اين فرصت را داشت كه بعد از موفقيتهاي بهدست آمده بعد از «جدايي»، كار در هاليوود را تجربه كند و حتي وقتي در آرشيو رسانه جستوجويي كوچك كنيد، اخباري را ميبينيد كه نشان ميدهد او فرصت داشته تا وارد بيزنس فيللمسازي آمريكا شود اما خودش كار در بازار فيلمسازي اروپا را ترجيح داده است.

او فعلاً كار با مريل استريپ و هاليوود را انتخاب نكرده و مييخواهد با باردم و پنهلوپه كروز به رخدادهاي سينمايي ۲۰۱8 فكر كند. خيلي هم زود استارتش را زده شايد به اين خاطر كه در باد اين اسكار نماند. حالا او در نيمههاي دهه چهارم زندگياش، فرصتي بزرگ دارد براي تاريخساز شدن در اسكار. پس نميخواهد بنشيند و درجا بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.