فريدون جيرانی میگويد مراسم روشنفكرانه بوده

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

نگاه معتدل به ماجراي اسكار دوم اصغر فرهادي را شايد بايد از سينماگري مثل فريدون جيراني شنيد. او كه سالها منتقد سينمايي بوده و به عكس بهروز افخمي سعي ميكند خيلي سروصدا و جنجال نسازد اما هميشه به وقتش نظرش را ميدهد. او ساعاتي بعد از اسكار ترجيح داد حرفي درباره فرهادي و جايزهاش نزند و فقط خوشحال از اين موفقيت باشد. بخشي از اين تمايل به سكوتش به اين خاطر بود كه بايد در كمتر از چند ساعت، پكيجي براي ويژه برنامه اينترنتياش يعني 3۵ تهيه ميكرد. جايي كه با چند كارگردان و منتقد و خبرنگار سينمايي ميخواست درباره همين مراسم اسكار صحبت كند. البته نتوانسته بود اصغر فرهادي را براي حضور در برنامهاش پيدا كند اما ميخواست موضعش را درباره اسكار از مديوم برنامه خودش عرضه كند.

قبل از ورود به استوديوي برنامهاش اما تقريباً همه خبرها را رصد كرده بود، از واكنشهاي تلويزيون و رسانههاي رسمي اين سمتي تا فارسي زبانهاي آنور آبي. حتي تحليلهاي بچههاي خبرنگار معمولي. او تحليلش از اسكار را حاضر بود بگويد اما نميخواست موضعش درباره اسكار جديد فرهادي و دلايلش را لو دهد. خيلي دوستانه و در دل گپمان از مراسم اسكار ۲۰۱7 گفت: «من مراسم را كامل نديدم اما اين چيزي كه ديدم به نظرم يك مراسم روشنفكرانه بود كه در آن سياهپوستان جوايز زيادي بردند و تقريباً همه، مواضع انتقادي تند داشتند درباره راستهاي افراطي و راديكال آمريكايي كه حالا ترامپ در راسشان است. خيلي آزادانه انتقاد ميكردند و حرفهايشان را ميزدند.»

به نوعي اين گفتهها تاكيدي بود بر سياسيترين اسكار تاريخ كه حاصلش اقلا براي ايران موفقيتآميز بوده است. اما او اعتقاد داشت هر تحليلي در اين باره بايد همهجانبهنگر باشد و با لحاظ كردن همه عقايد. قرار شد بعدتر و وقتي سرش خلوتتر بود، درباره اين اسكار و اهميت جايزه فرهادي و اتفاقاتي كه باعث بردن اين جايزه از سوي او شده حرف بزنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.