همه در انتظار واكنش ترانه فقط جاي عباس كيارستمي خالي!

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

از صبح روز گذشته كه «فروشنده» به عنوان بهترين فيلم غيرانگليسي زبان به جايزه اسكار دست يافت، تقريباً تمام فضاي مجازي پر شد از واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي مختلف به اين اتفاق. از افراد معمولي تا مديران سينمايي و حتي وزراي دولت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. تقريباً همه اهالي سينما در صفحات شخصيشان به اين موضوع پرداختند و درباره اين اتفاق مهم و افتخاري كه فرهادي با فيلمش براي كشورمان آورده، نوشتند. در اين ميان اما جاي خالي يك اظهارنظر حسابي به چشم آمد. واكنشي از سوي بازيگر اصلي «فروشنده» كه تا مدتها پيش حضوري فعال در شبكههاي اجتماعي داشت. ترانه عليدوستي براي انتشار موضعش در قبال حضور در مراسم اسكار پيشدستي كرد و زودتر از فرهادي در اين مورد اظهارنظر كرد و يكي دو روزي نگاهها را به خود جلب كرد. اما پس از كسب جايزه قطعاً او هم در آن سهيم بوده است خيلي دير واكنش نشان داد. ترانه عليدوستي با انتشار تصويري از روزهاي شروع كار ساخت «فروشنده» در متني كه نوشت، تقريباً به همه عوامل فيلم از كارگردان تا بازيگر كودك و در نهايت آبدارچي پروژه حسابي تبريك گفت و در نهايت هم نوشت: فقط... جاي عباس كيارستمي خالي!پيش از اين واكنش ترانه اما مصطفي زماني كه اين روزها با او در «شهرزاد» ايفاي نقش ميكند، درباره واكنش ترانه در لحظه اعلام دريافت اسكار براي فيلم «فروشنده» نوشته بود: «امروز صبح درست در ساعتي كه در اون گوشه دنيا به فيلمش اسكار ميدادن، من با ايشون درگير سكانسي بسيار سخت بوديم. درست در لحظهاي كه سكانس در نزديكهاي صبح به پايان رسيد، اسكار فروشنده اعلام شد. نميگويم در دل ايشون هيجاني بود يا نبود اما باور كنيد چنان با وقار و با احساس سكانسش را بازي كرد كه من از اين همه خويشتنداري حيرت كردم، آفرين به اين ظرفيت و آفرين به اين درك و شعور».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.