دفاع الياس حضرتي از احمدينژاد: انسان صادقي است!

نمیشود مملکت را با این شیوه شلمشوربایی اداره کرد

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

روز نو نوشت: نماينده اصلاحطلب مردم تهران گفت: «معين و مهرعليزاده براي رياستجمهوري تأييد و براي مجلس ردصلاحيت شدند و محمود علوي براي مجلس رد و براي خبرگان تأييد شد و اكنون وزير اطلاعات است.»

الياس حضرتي اعلام كانديداتوري تعداد قابلتوجهي از چهرههاي سياسي اصولگرا براي انتخابات رياستجمهوري سال آينده را طبيعي و در چارچوب قانون ارزيابي، و تأكيد كرد كه هيچ منع قانوني در اين راستا وجود ندارد.

نماينده مردم تهران درباره برخي اظهارات مبني بر اينكه بعضي از اين نامزدها «رجل سياسي» محسوب نميشوند، اظهار كرد: «افراد را كه نميتوان دستگير كرد و گفت كه نبايد اعلام كانديداتوري كنيد. همه حق دارند به صحنه بيايند. »

او ادامه داد: «بسته به اينكه هر نامزد با چه نيت و انگيزهاي پا به عرصه ميگذارد، ميتواند مورد كنكاش ما قرار گرفته و از اين جهت كه آيا واقعاً بهدنبال رياستجمهوري است، بهدنبال مطرح شدن است، يا اينكه قصد دارد چند روزي اينور و آنور سخنراني كند و مسائل ديگر، مورد بررسي قرار گيرد.»

همه افراد در اعلام کاندیداتوري آزادند نماينده اصلاحطلب مردم تهران با بيان اينكه آزادي افراد در اعلام كانديداتوري، نشانه آزادي فضاي سياسي كشور است، خاطرنشان كرد: «همه افراد در اعلام كانديداتوري آزادند، اما با اين حال بايد بررسي شود كه نامزدها بنا بر قانون، شرايط رياستجمهوري را دارند يا نه و در تعريف «رجل سياسي» قرار بگيرند.»

باید درباره «رجل سیاسي» به یک استاندار مشخص برسیم عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين به فراخوان عمومي شوراي نگهبان براي تعريف «رجل سياسي» اشاره كرد و ضمن تقدير از اين اقدام، يادآور شد: «بهعنوان مثال عنوان شود نامزد انتخابات رياستجمهوري بايد سابقه حداقل چهار دوره نمايندگي مجلس داشته باشد، يا سابقه ۱2 سال وزارت، يا 2۰ سال استانداري، يا دو دوره سفارت داشته باشد، يا مثلاً از حمايت ۵۰ حزب رسمي برخوردار باشد، يا حتي از چندهزارزر نفر از شهروندان امضاء بگيرد و بهطور كلي مصاديق مشخص و چارچوبدار درنظر گرفته شود تا دچار سلايق متفاوت افراد نشويم».

شریعتمداري و سعیديکیا با سابقه وزارت رد شدند اما جلیلي تایید صلاحیت شد

او در پاسخ به اين سؤال كه آيا نميتوان از طريق تطبيق تأييد و ردصلاحيتشدههاي ادوار گذشته، به يك معيار براي اعلام نظر درباره نامزدهاي كنوني دست يافت، گفت: «متأسفانه معيار مشخصي وجود ندارد. بهعنوان نمونه شاهد بوديم افرادي همچون آقاي سعيديكيا و محمد شريعتمداري كه سالها سابقه وزارت داشتند، ردصلاحيت شده و آقاي سعيد جليلي كه تنها سه سال دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، تاييدصلاحيت شد.» همينطور آقايان مهرعليزاده و معين براي رياست جمهوري تاييدصلاحيت شدند اما هر دو نفر براي نمايندگي مجلس رد شدند. يا حجتالاسلام علوي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ردصلاحيت و براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري تأييد صلاحيت شد و هماكنون وزير اطلاعات كشور است. عضو فراكسيون اميد جس مجلسوري شوراياسلامي تصريح كرد: «متأسفانه مديريتها كمی شلمشوربايي است و نياز به استانداردسازي در اين امور احساس ميشود، چراكه نمييتوان مملكت را به اين شيوه شلمشوربايي اداره كرد.» او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اعلام كانديداتوري حميد بقايي، درست يك هفته پس از انتشار بيانيه احمدينژاد بهمنظور تأكيد بر عدم حمايت از كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري، آيا تاكتيك انتخاباتي احمدينژينژاديها استفاده از نوعي رويكرد دوگانه برپايه سكوت شخص احمدينژاد و فعال شدن نزديكانش است، گفت: «اطلاع موثق دارم كه آقاي احمدينژاد هيچ كانديدايي در انتخابات ندارد و لازم ميدانم در غياب احمدينژاد از او دفاع كنم، چراكه انسان صادقي است.» حضرتي در پايان تصريح كرد: «مطمئن باشيد هنگامي كه احمدينژاد بگويد از هيچكس حمايت نميكنم، تا انتها بر همين حرف پافشاري ميكند . »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.