مصطفي ميرسليم: چرا فقط يك نفر از اصولگرايان در انتخابات باقي بماند؟

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

كانديداي حزب موتلفه در انتخابات رياست جمهوري گفت: «تصميمات اخير جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص انتخابات رياستجمهوري بدون مشورت با اعضاي اين جبهه از جمله موتلفه اسلامي اعلام شده است.»

مصطفي ميرسليم در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اعلام حمايت جبهه پيروان از نامزد نهايي «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب»، موتلفه نيز از اين نامزد نهايي حمايت خواهد كرد؟ اظهار كرد: «اين كار را دبير كل جبهه پيروان انجام داده است كه بهتر بود با هماهنگي اعضا اين كار صورت ميپذيرفت. برخي اعضاي جبهه پيروان اعلام كردهاند كه با آنها مشورت نشده است. با موتلفه هم مشورتي نشده است.»

نامزد پيشنهادي حزب موتلفه براي انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري همچنين تأكيد كرد: «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب براي فعاليت سياسي و انتخاباتي ابتدا بايد مراحل قانوني تاسيس را طي كند و بعد رسمي و قانوني فعاليت كند.»

به نوشته ايسنا، اين فعال سياسي همچنين درباره استراتژي اصولگرايان براي ورود به انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد: «تا زمان مناظرههايانتخاباتي، نامزدهاياصولگرايان در صحنه ميمانند و بعد از اينكه در مناظرهها اين افراد به مردم شناسانده شدند، گفتوگو براي ائتلاف بايد صورت بگيرد.»

البته وي همچنين از حضور تعداد زياد نامزدهاي اصولگرايان استقبال ميكند و ميگويد: «من اصلاً درباره اينكه يك نفر باقي بماند حرف دارم. چرا بايد به اين قائل شويم كه حتماً يك نفر از هر جناح در انتخابات باقي بماند تا فضا دوقطبي شود؟» وي معتقد است كه در اين شرايط انتخابات به دور دوم خواهد رفت و اصولگرايان ميتوانند با اجماع بر يك نفر، روحاني را شكست دهند. اتفاقي كه در انتخابات 84 رخ داد و اصولگرايان در مرحله دوم پيروز شدند ولي تعداد زياد نامزدهاي اصولگرا در انتخابات 92 موجب شكسته شدن آراي خود آنها و در نهايت پيروزي حسن روحاني شد. به نظر ميرسد تنها اميد اصولگرايان كشاندن انتخابات به مرحله دوم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.