از پرونده بنیتا و حسین فریدون تا تعقیب قضایی احتمالی بقایی و بازداشت دو مداح مشهور

محسنی اژهای در نشست خبری خود توضیح داد

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

به گزارش انتخاب، حجتاالسالم اژهای در ادامه صدوپانزدهمین نشست خبری خود در خصوص اینکه در پرونده بنیتا قتل عمد اتفاق افتاده یا نه گفت: «باید بازپرس و دادستان در این مورد اظهارنظر نهایی کنند.»

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری دو مداح معروف و آزادیشان گفت: «پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است. میدانم یکی دو نفر بازداشت شدهاند، میدانم یک نفر هم با قرار آزاد شد، نفر بعدی که آزاد شد یا نه و جزییات را اطالعی ندارم.»

سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده توسط بقایی گفت: «مسائلی که توسط این فرد، مطرح شده، صحیح نیست و هر مقداری که قانون اجازه بدهد از جمله دست خط ایشان به ویژه موضوع انتقال از سوئیت به بند عمومی، توسط دادستان تهران اطالعرسانی میشود. انشاءاهلل پرونده هم رسیدگی شود، مسائل مالی هم مشخص میشود.»

اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرفهای مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و اینکه او مانند زمان وزارت اطالعات دروغ میگوید، اظهار کرد: «آنچه که الزم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح میدهد.»

وی افزود: «اگر الزم باشد، دادستان اقدام میکند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کرده و میکنیم که اگر افرادی خالف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار میگیرد و فرقی نمیکند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد میشود.»سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کودک هشت ماهه هم گفت: «این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک دلیلش این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد.»

وی با بیان اینکه «مسائلی که درباره متهمین پرونده بنیتا مطرح شده، صحت ندارد» گفت: «گفته شده که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که این موضوع صحت ندارد. همچنین گفته شد که این فرد با یک فیش حقوقی آزاد شده که خالف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمیتواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا میشود و سه سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.»

محسنیاژهای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: «نفر دوم نیز با چهار گرم شیشه دستگیر شده بود. این فرد تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شالق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.»

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از روزنامهها نوشته در ماجرای بنیتا پلیس مقصر است ، آیا انصاف است که نسبت به پلیس در پرونده آتنا و بنیتا اینطور قضاوت شود؟ گفت: «نهتنها انصاف نیست، بلکه کامال بیانصافی است. پلیس ما نهایت تالش خود را در هر قضیهای انجام میدهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده و رو به پیش است. در سال های اخیر هم در بحث پیشگیری و نیز کشف جرایم خوب عمل کرده است.»محسنی اژهای گفت: «مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاههای پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطالعات مجرمین حرفهای و خطرناک باید در بانک اطالعاتی ثبت شود. آییننامه این بانک اطالعاتی نوشته شده و این افرادی که حرفهای و خطرناک هستند باید مراقبتهایی نسبت به آنها انجام گیرد.»

سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: «پرونده مسیر خودش را طی میکند و مانند سایر پروندهها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی میتوان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دالیل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر میکند.»

محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجدد بقایی و اینکه آیا احمدینژاد هم تحت تعقیب مجدد قرار گرفته است گفت: «حتما بدانید آن هم انجام میشود. هر کسی از این طایفه و غیر از این طایفه اقدامات خالف داشته باشد، تحت تعقیب قرار میگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.