عذر بدتر از گناه

چند پرسش درباره لغو كنسرت قوچان

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول - عباس سلیمی نمین*

آنچه در قوچان توسط یک مقام قضایي صورت گرفت این سؤال را بهجد مطرح ميسازد که آیا قوه محترم قضاییه مسئولیت تصمیمات منصوبان خود را به عهده ميگیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر صدور حکمي مبناي دقیق حقوقي نداشت آیا با صادرکننده آن برخورد انضباطي صورت خواهد گرفت یا الزاماً شاکي خصوصي ميبایست راه دادسراي انتظامي قضات را در پیش گیرد که البته بسیار پرهزینه است؟ زرمضانعلي آذري، دادستان محترم قوچان- بعد از دستور پلمب محل برگزاري کنسرت شهرام ناظري در این شهر به خبرگزاري ایرنا گفت: «با وجود تذکرات مکرر در چند روز گذشته مبني بر انتخاب محل نامناسب براي برگزاري کنسرت شهرام ناظري، عوامل اجرایي به این تذکرات توجهي نکردند که اکنون بهطور رسمي محل در نظر گرفته شده براي اجراي این برنامه پلمب شده است.» وي همچنین افزود: «سالن ورزشي کارگران در منطقه یعقوبآباد قوچان براي برپایي کنسرت انتخاب مناسب و شایستهاي نبود و شأن هنرمندان و مردم شریف قوچان در این انتخاب نادیده گرفته شده است.» (خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران، جمعه 6 مرداد )1396 از سوي دیگر حمید ضیایي، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي قوچان به خبرگزاري تسنیم اعالم کرد که لغو کنسرت شهرام ناظري بدون اطالع کتبي صورت گرفته است. همچنین افشین تحفهگر، معاون هنري و سینمایي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي، جمعه شب 6( مرداد) گفت: «تاکنون هیچ ابالغیه رسمي در خصوص لغو یا به تعویق افتادن این برنامه به ما نرسیده است.» (خبرگزاري تسنیم، جمعه 7 مرداد ،1396 شماره خبر رد)1477226 این زمینه چند نکته قابل تأمل است که امید است مقامات محترم قضایي بهویژه ریاست محترم این رکن مهم نظام سیاسي کشور به آن توجه کنند:در حالي که مسئوالن فرهنگي شهرستان و استان رسما طي مصاحبههاي جداگانه اعالم داشتهاند که هیچگونه اطالع مکتوب و رسمي از سوي دادستان قوچان دریافت نکردهاند وي مدعي است تذکرات مکرري مبني بر نامناسب بودن محل برگزاري به عوامل اجرایي داده شده است. قطعاً در این زمینه یک طرف خالف حقیقت را منعکس ميسازد؛ لذا الزم است بعد از تحقیق با خالفگوینده برخورد الزم صورت گیرد بهویژه اگر وي یک مقام قضایي باشد. آیا دادستان در ارتباط با تشخیص اینکه محل برگزاري یک فعالیت هنري مناسب با شان هنرمندان و مردم است یا خیر، مسئولیتي دارد؟آیا مواجه ساختن هنرمندان و مردم با درهاي پلمب شده نادیده گرفتن شئونات جامعه هنردوست است یا برگزاري آن در محلي که ولو به سلیقه دادستان محترم نامناسب است؟

از آنجا که اینگونه دستورات قضایي در استان خراسان مسبوق به سابقه بوده است بر مسئوالن محترم قضائیه فرض است که در این زمینه تحقیق کنند که آیا مورد اخیر نیز در ارتباط با برداشت شخصي یکي از مقامات این استان است که حریم امام هشتم(ع) را کل استان ميداند یا خیر؟ هفته گذشته معاونت محترم قوه قضاییه طي مصاحبهاي رسما اعالم کرد که از نظر قوه قضاییه محدوده حرم امام رضا علیهالسالم صرفا مشهد است؛ بنابراین در صورتيکه عملکرد دادستان قوچان مرتبط با نگاه شخص مورد اشاره باشد آیا شایسته است که مقامات قضایي هر یک از جایي الهام گیرند؟ از آنجا که با توجیه دفاع از شان هنرمندان و مردم، شئونات هنردوستان زیر پا گذاشته شده آیا آنچه بر در رسانهها انعکاس یافته عذر بدتر از گناه نیست؟در پایان باید یادآور شوم در حالي که به لحاظ کمیت برگزاري کنسرت در سراسر ایران پدیدهاي کممانند است چرا باید با برخي عملکردهاي سلیقهاي آن هم با توجیهاتي که به هیچوجه شایسته نیست فضاي فعالیتهاي هنري کشور وارونه جلوه داده شود؟ بدونشک پیگیري شایسته دستگاه قضا ميتواند براي همیشه این نوع انحراف اذهان عمومي از مسائل اساسي جامعه را پایان بخشد و قانونمحوري را بر سلیقهمحوري رجحان دهد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران*

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.