تجربه دكتر نهاوندیان برای حل مشکالت اقتصادی راهگشاست

رئيس سابق اتاق بازرگانی: تصميمات راديکالي اقتصاد را فلج كرد

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

رئیس سابق اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایران گفت: «اقتصاد امروز نیاز به گزینههاي معتدل دارد چراکه تندرويها ما را به جایي رسانده که امروز هستیم. برخي تصمیمات تلخ و بدون کار کارشناسي، فوري و رادیکال باعث شده شرایط خوبي نداشته باشیم. هر کسي در پست اقتصادي قرار ميگیرد باید اعتدال را رعایت کند.»

محسن جاللپور، رئیس سابق اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایران و فعال و تحلیلگر مسائل اقتصادي با بیان این مطلب و با اشاره به گزینه دولت براي وزارت اقتصاد و دارایي گفت: «با توجه به شناختي که از دکتر نهاوندیان دارم ایشان در مسائل اقتصادي بسیار مسلط هستند و اطالعات خوبي در این حوزه دارند، خصوصا در شش سالي که رئیس اتاق ایران بودند بسیار دوره خوبي براي اتاق بود. علت اتفاقات خوب آن دوران شناخت کامل از بخش خصوصي، وضعیت و شرایط اقتصادي در سالهاي بعد از انقالب مانند دولتي شدن اقتصاد و شرکتهاي بزرگ دولتي، مشکالت ارز و بهرههاي بانکي بود.»

جاللپور اضافه کرد: «دکتر نهاوندیان در سمت رئیس دفتر رئیسجمهور چندان امکان و شرایط تصمیمگیري براي برنامههاي اقتصادي ندارد و انتظاري هم نیست چون مسئولیت دفترریاست جمهوري و نهاد، مسئولیت خطیري است و حضور وي در آن سمت نشان داد که دکتر نهاوندیان چهرهاي پررنگ است. امیدوارم آقاي نهاوندیان به هر سازمان و وزارتخانهاي که ميرود بتواند مسائل و مشکالتي را که به ایشان چه در دوراني که در اتاق ایران بودند و چه االن به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور گزارش ميدادم برطرف و اهداف را محقق کند.»رئیس سابق اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایران با تأکید بر اینکه حضور افراد تحصیلکرده و آشنا با فضاي اقتصادي کشور اصلي مهم است، تصریح کرد: «اینکه در تیم اقتصادي افراد تحصیلکرده اقتصاد حضور داشته باشند اصليترین مبحث اقتصاد یعني بهرهوري و استفاده از بهترین موقعیت، گذشتن از موقعیتي که نیاز به هزینه بيرویه دارد، سطحيگویي، استفاده بهینه از منابع و اتالف کمتر منابع است که اقتصاددانها بیشتر به آن اعتقاد و باور دارند، بنابراین باید گفت حضور اقتصاددانان در وزراتخانهها و مجموعههاي اقتصادي ميتواند مؤثر باشد. دکتر نهاوندیان هم تحصیلکرده رشته اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست و امیدوارم با حضور ایشان وضعیت به نحوه بهتري پیش برود.»

جاللپور تجربه دکتر نهاوندیان را براي برخورد با رانت اقتصادي، شرکتهاي خصولتي و مشکالت اقتصادي کشور کافي دانست و افزود: «دکتر نهاوندیان با توجه به تخصص و علمي که دارد و بهواسطه سالها حضور در وزارت بازرگاني، ،WTO اتاق تهران و ایران، با اقتصاد کشور، بخش خصوصي و فعالیتهاي آنها آشنایي کامل دارد، بنابراین ميتواند مؤثر باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.