پاول دوروف دوباره وزیر ارتباطات را سنگ روي یخ كرد

دعوا بر سر انتقال سرورهاي تلگرام به ایران

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

پاول دوروف، مدیر تلگرام، بار دیگر اظهارات وزیر ارتباطات ایران درباره انتقال سرورهاي این شبکه را تکذیب کرده است. آقاي دوروف در توییترش نوشت که هیچکدام از سرورهاي شبکه تلگرام به ایران منتقل نخواهد شد. دیروز (یکشنبه) محمود واعظي، وزیر ارتباطات ایران، اعالم کرد که بعد از مذاکرات «موفق» با مدیر تلگرام «کار بزرگي انجام شده به نحوي که براي کانالهاي پرطرفدار و کانالهایي که مراجعه زیادي دارند، تلگرام سرور خود را به ایران آورده است و روي آن سيديان نصب کرده است.»مدیر تلگرام، بالفاصله در پاسخ به سؤال خبرنگاران به توضیحات هفته گذشته خود اشاره کرده است. او گفته: «سرور با سيديان [شبکه توزیع محتوا] تفاوت دارد اما بعضي از مسئوالن و خبرنگاران این دو را به یک معني به کار ميبرند.» مقامهاي ایراني ميگویند تلگرام در ایران، هم سرور و هم سيديان دارد. مدیر تلگرام داشتن سيديان را تکذیب یا تأیید نکرده اما گفته هیچگاه اجازه نخواهد داد سرورهاي تلگرام به کشوري مانند ایران منتقل شوند که سابقه طوالني سانسور دارد.

سيديان چيست؟ شبکه توزیع محتوا یا اصطالحا سيديان به نوعي به مانند آینهاي از بعضي از اطالعاتي است که روي سرورهاي یک سایت یا پیامرسان نگهداري ميشوند. به این معني که مثال یک فایل عکس یا ویدیو، عالوه بر سرور اصلي، روي سيديانهایي در نقاط مختلف جهان هم ذخیره ميشود. وقتي کاربران بخواهند این فایل را دانلود کنند، مرورگر یا اپلیکیشن پیامرسان ميتواند به جاي سرور اصلي، فایل را از روي سيديان دریافت کند. این کار دو فایده دارد؛ اول اینکه میزان مصرف پهناي باند سرور و کشور پایین ميآید و دوم، ميتواند سرعت دریافت اطالعات را براي کاربر افزایش دهد.

هشدار درباره نگهداري محتواي كانالهاي محبوب در داخل ايران آقاي دوروف در کانال تلگرام خود نوشته بود که شرکتش براي کاهش بار ترافیکي از شرکتهاي خدمات اینترنت و سيديانها در نقاط مختلف جهان کمک ميگیرد اما دولتها نميتوانند به اطالعات کدگذاري شده کاربران از طریق سيديان دسترسي پیدا کنند. او وعده داده بود که بهزودي درباره استفاده تلگرام از سيديان و شرکتهاي خدمات اینترنتي توضیحات کامل خواهد داد. مقامهاي وزارت ارتباطات تحت فشار قوه قضاییه هستند تا بعضي کانالهاي پرطرفدار تلگرامي را مسدود کنند. در چند روز اخیر اختالف دو نهاد بر سر این موضوع و جدال لفظي وزیر ارتباطات و معاون دادستان کل ایران باال گرفته است. تلگرام یکي از محبوبترین پیامرسانهاي اینترنتي در ایران است که بیش از 40 میلیون نفر از خدمات آن استفاده ميکنند. ایران بارها اعالم کرده که از تلگرام خواسته سرورهاي خود را منتقل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.