رايزني ابتكار با مجلس براي بررسي فوري اليحه حمايت از محيطبانان

به مناسبت روز جهاني محيطبان

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

9 مرداد همزمان با 31 جوالي روز جهاني محيط بان نامگذاري شده است. در حال حاضر بالغ بر دو هزار 800و محيطبان در كشور فعاليت ميكنند كه اگرچه طي چند سال گذشته از سوي مسئوالن تالشهايي براي بهبود شرايط اين گروه صورت گرفته است ولي همچنان محيطبانان اين مرز و بوم با خالهايي مواجه هستند. معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه محيطباني در دولت يازدهم، از گفتوگوي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با رئيس مجلس براي در اولويت قرار گرفتن بررسي اليحه حمايت از محيط بانان در خانه ملت خبرداد.

محمد مجابي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه دولت يازدهم توجه خاصي به بحث محيط بانها دارد، به مجموعه اقدامات انجام شده براي بهبود وضعيت محيط باني اشاره و اظهار كرد: «اين دولت در اولين گام نسبت به تبديل وضعيت 660 نفر از محيط بانان از قراردادي به پيماني اقدام كرد. همچنين تعدادي پستهاي محيط باني را از دو هزار 700و پست به هفت هزار 500و پست افزايش داد.»

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: «براي اينكه محيط بانان از لحاظ حقوق و مزايا شرايط بهتري پيدا كنند، در وهله اول سختي كار آنها با مصوبه هيأت وزيران به سقف سختي كار كه سه هزار امتياز است افزايش يافت. در حال حاضر در اكثر استانها اين مصوبه اعمال شده و تغييري در وضعيت حقوقي محيطبانان ايجاد كرده است. افزون بر اين، طبق بخشنامهاي، ساعت كاري محيطبانان مطابق ساعت كار خدمات كشوري اعالم شده است و كساني كه 24 ساعت سر كار حضور دارند بايد حق شيفت به آنها پرداخت شود. در حال حاضر اين بخشنامه ابالغ شده است و در صورت تأمين اعتبار الزم در سال جاري در استانها، حق شيفت محيطبانان نيز پرداخت خواهد شد.» اليحه حمايت از محيطبانان در چه مرحلهاي است؟ مجابي از آخرين وضعيت اليحه حمايت از محيط بانان خبر داد و گفت: «در دولت يازدهم اليحهاي براي حمايت از محيطبانان تهيه شد كه بعد از اخذ نظر قوه قضاييه در مورد اين اليحه، در ارديبهشت ماه سال جاري توسط رئيسجمهور به مجلس شوراي اسالمي ارائه شد و با توجه به شرايط مشابه جنگلبانان و محيط بانان، اين گروه نيز در اين اليحه گنجانده شدند. هيأترئيسه مجلس اليحه حمايت از محيط بانان و جنگلبانان را به كميسيون حقوقي- قضايي به عنوان كميسيون اصلي و به كميسيونهاي كشاورزي، امنيت و اجتماعي به عنوان كميسيونهاي فرعي ارجاع داده است. همچنين طي تماسي كه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با رئيس مجلس شوراي اسالمي داشت، تقاضا شده كه اين اليحه با اولويت در مجلس مورد بررسي قرار بگيرد تا بتوانيم طي زماني كوتاه، آن را به تصويب برسانيم. حمايتهايي كه از محيط بانان و جنگلبانان صورت ميگيرد مشابه نيروهاي مسلح كشور است ولي الزم است در برخورد با متخلفان نسبت به محيطبانان قاطعيت بيشتري باشد و پروندههايي كه در آن نسبت به محيطبانان خشونت اعمال میشود، خارج از نوبت مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد تا كسي جرات تعدی به حقوق نيروي محيطبان را نداشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.