افتتاح 30 كیلومتر آزادراه شرق اصفهان تا آبانماه سالجاري

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

معاون ساخت و توسعه آزادراههاي كشور در اصفهان:

سيدحسين ميرشفيع با بازديد از آزادراه شرق و غرب اصفهان احداث اين دو پروژه عظيم در استان را جهت رفع مشكالت زيست محيطي و گرههاي ترافيكي شهر اصفهان مهم ارزيابي كرد و بر تكميل آنها طبق برنامه زمانبندي تأكيد نمود. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان، استان اصفهان به لحاظ قرارگيري در مركز كشور و عبور كريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب از اين استان همواره با مشكالت متعددي به لحاظ زيست محيطي و تردد بسيار باال در سطح جادهها روبهرو بوده كه رفع اين مسائل تنها از طريق انتقال بار ترافيكي به خارج از شهر و با احداث آزادراه هموار خواهد شد. سيدحسين ميرشفيع، مشاور وزير راه و شهرسازي و معاون ساخت و توسعه آزادراههاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور در بازديد خود از دو آزاد راه شرق و غرب اصفهان گفت: «طبق قراردادي كه در خصوص قطعه 1 و 2 كنارگذر شرق اصفهان برقرار است مقرر بوده تا اين دو قطعه طبق برنامه زمانبندي دو ساله اجرا گردد كه از شهريورماه سال گذشته شروع و طبيعتا تا شهريور ماه سال آينده بايد پروژه به بهرهبرداري برسد. خوشبختانه قطعه 1 اين پروژه از آزادراه اصفهان - نطنز تا جاده اصفهان - اردستان به طول 30 كيلومتر در آبان ماه امسال تكميل و به بهرهبرداري خواهد رسيد.» وي در خصوص قطعه 2 اين پروژه بهطول 33 كيلومتر اظهار كرد: «با توجه به نياز احداث چند دستگاه پل بزرگ و تقاطع غيرهمسطح در مسير همچون تقاطع غيرهمسطح نايين و تقاطع غيرهمسطح فرودگاه و نياز به زمان 8 ماهه جهت احداث اين پلها، اميد است بتوانيم با انجام عمليات روسازي اين قطعه را نيز تا شهريورماه سال آينده به بهرهبرداري رسانيم.» ميرشفيع در خصوص قطعه 3 اين پروژه از جاده نايين تا جاده اصفهان - شيراز بهطول 30 كيلومتر نيز خاطرنشان كرد: «خوشبختانه مراحل انتخاب سرمايهگذار انجام و متن قرار داد توافق شده و با آغاز به كار اين قطعه نيز كل اين پروژه به طول 93 كيلومتر به ابتداي آزادراه اصفهان - شيراز متصل و بخشي از كريدور شمال به جنوب تكميل خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.