نمایشگاه بینالمللی انزلی با حضور اروپاییها و آسیاییها

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بينالملل سازمان منطقه آزاد انزلي، مركز همايشها و نمايشگاههاي اين منطقه ميزبان دو نمايشگاه بينالمللي دريايي، دريانوردي، بنادر و تجهيزات وابسته و نمايشگاه شيالت، آبزيان، صيادي و صنايع وابسته به صورت همزمان است. در نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي، دريانوردي، بنادر و تجهيزات وابسته منطقه آزاد انزلي، شركتهايي از كشورهاي نروژ، دانمارك، فرانسه، لهستان، چين، جمهوري آذربايجان، آلمان، تركيه، ايتاليا و سنگاپور در كنار نهادها و سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي فعال در حوزه صنايع دريايي حضور دارند. الزم به ذكراست در اين نمايشگاه انواع تجهيزات اقيانوسشناسي و هواشناسي، تجهيزات مخابراتي، مديريت پروژههاي دريايي، تجهيزات مهندسي سواحل، صنايع گردشگري و تفريحات دريايي، سكوها و تجهيزات بندري، صنايع كشتيسازي، تجهيزات و عرشه لنگرها، خدمات دريايي و بندري، مهندسي سازههاي دريايي، تجهيزات حملونقل دريايي، صنايع فراساحل نفت و گاز، امور نظامي و دفاعي، سوخت و باتري موتورها، انواع شناورهاي نفتي و تجهيزات باري و مسافري، ارائه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.