ابهام در آمارها

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

با توجه به آماري كه دكتر احمدزاد به تماشاگران امروز گفته است، بين 2 تا 6 نفر در هر 100 هزار نفر در كشور بر اثر خودكشي فوت ميكنند. با توجه به جمعيت استان تهران، ميتوان برآورد كرد ساالنه بين 200 تا 600 نفر در تهران بر اثر خودكشي جان خود را از دست ميدهند. بنابر اين شاخصها آمار منتشر شده ثبتاحوال در سال59 مبني بر خودكشي 41 نفر و سال 94 خودكشي 22 نفر صحيح نيست. ميزان خودكشي هم دو برابر نشده است. رئيس انجمن پيشگيری از خودكشی ايران میگويد آمار مرگهای ناشی از خودكشی در سالهای اخير تغييرات زيادی نداشته و ابهامات بهوجود آمده بهدليل منابع مختلف انتشار آمارها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.