درخشش روابط عمومي اداره كل راهداري استان كرمانشاه

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

كرمانشاه/ فريده منصوري- مدير كل راهداري و حملونقل جادهاي از كسب مقام روابط عمومي اين اداره كل در دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات خبر داد. به گزارش روابط عمومي اداره كل، مهندس بهمن خسرواني گفت: «اين جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومي در تهران برگزار شد. طي اين آيين كه در خانه هنرمندان تهران و با حضور صدها روابط عمومي از وزارتخانهها، سازمانها، شهرداريها، شركتهاي صنعتي، بانكها و ساير ارگانها برگزار شد برگزيدگان و منتخبان اين جشنواره به انتخاب هيأت داوران معرفي شدند.» وي افزود: «بر اساس نظر هيأت داوران اين جشنواره، روابط عمومي اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي استان كرمانشاه در بخشهاي هداياي تبليغاتي، كليپ، انيميشن و موشن گرافيك، بروشور، وبسايت و كارشناس برتر روابط عمومي موفق به كسب يك مقام نخست، 2 مقام دومي و 3 مقام سومي شد.» مدير كل راهداري و حملونقل جادهاي گفت: «در پايان اين مراسم، روابط عمومي اين اداره كل و ساير منتخبان لوح تقدير و تنديس افتخار دوازدهمين جشنواره روابط عموميهاي كشور را از چهرههاي شاخص اين عرصه دريافت كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.