كميته انضباطي فدراسيون فوتبال رأي را ميشكند و محروميت بازيكنان استقالل به پايان ميرسد روز خاص بخشــش!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

استقالل تهران در اولين بازي فصل خود سه بازيكنش را به دليل محروميت در اختيار نداشت. قائدي، حسيني و نورافكن به دليل غيبت در اردوي تيم ملي اميد، از سوي فدراسيون اجازه نداشتند برابر صنعت نفت بازي كنند. از نظر استقالليها رأي قانوني نبود و حاال هم ميگويند فدراسيون چطور ميخواهد خسارت وارده را به استقالل جبران كند؟ گويا فدراسيون فوتبال پيش از جلسه امروز كميته انضباطي، سه بازيكن استقالل را بخشيده است ولي منصوريان ميگويد: «من يك سؤال دارم. در بازي اول مگر ما به خاطر اين مسئله ضربه نخورديم؟ االن ما آسيب ديدهايم. فدراسيون چطور ميخواهد اين مسئله را جبران كند؟» او و استقالليها خواهان اين هستند كه فدراسيون فوتبال به خاطر رأي صادره، از آنها عذرخواهي كند ولي بعيد به نظر ميرسد اين اتفاق بيفتد.

گويا مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال هم از ابتدا موافق اين محروميت نبوده ولي با توجه به اصراري كه سازمان تيمهاي ملي داشته، رأي به اين مسئله داده است. استقالليها ميگويند حسنزاده، رئيس كميته انضباطي، پس از نامه ساكت، اين تصميم را گرفته است. يكي از اعضاي كادر فني استقالل روز گذشته در اين باره گفت: «اصليترين مشكل ما اين است كه ميگويند كميته انضباطي مستقل است ولي ما آمار موثق داريم كه از طبقه پنجم فدراسيون فوتبال نامه دادهاند كه بازيكنان استقالل را محروم كنيد.»

حاال چند روز پس از رأي صادره، فدراسيون گويا عقبنشيني كرده است. امروز استقالليها قرار است به فدراسيون فوتبال بروند و در جلسه كميته انضباطي حاضر شوند. پيش از اين جلسه، رأي شكسته شده است و اين مسئله را فدراسيونيها به افتخاري مديرعامل اين باشگاه اطالع دادهاند. گويا تاج هم ترجيح داد بيش از اين رودرروي هواداران استقالل قرار نگيرد. در چند روز اخير در بين استقالليها جو به شدت عليه تاج بوده است و او مطلع شده در صورتي كه سه بازيكن استقالل بخشيده نشوند، در بازي با استقالل خوزستان جو بيشتر هم عليهاش خواهد بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.