كارتنخوابي تيم ملي كاراته در لهستان!

توضيحات سرمربي تيم ملي كاراته درباره يك اتفاق عجيب

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

انتشار عكسي از مليپوشان كاراته كه چند روز قبل در بازيهاي جهاني لهستان شركت كرده بودند حاشيههاي زيادي را به همراه داشته است. اين عكس نشان ميدهد كه مليپوشان به صورت خيلي عجيب در ايستگاه قطار روي زمين خوابيدهاند و دارند استراحت ميكنند! اين اتفاق در حالي افتاده كه وقتي با شهرام هروي، سرمربي تيم ملي كاراته تماس گرفتيم، او اين اطالعات را در اختيارمان قرار داد و گفت: «ابتدا بايد بگويم كه من قبول دارم استراحت در چنين وضعيتي در شأن مليپوشان نيست. متأسفانه دوستي كه اقدام به چنين كاري كرده هدفي جز بر هم زدن آرامش حاكم بر كاراته كشور را نداشته و فكر ميكنم اين اقدام به دور از اخالق و معرفت است.»

او اين را گفت و ادامه داد: «اين تصوير مربوط به زماني است كه ما از شهر ورشو بايد با قطار خودمان را به شهر ورسالو ميرسانديم. ابتدا ما به اوكراين رفتيم و از آنجا خودمان را به ورشو رسانديم و به خاطر اينكه بازيها در شهر ديگري بود، مجبور بوديم با قطار به آن شهر برويم. مشكل خاصي نبود و مليپوشان تا رسيدن قطار مشغول استراحت بودند و اين تصوير آنجا گرفته شده است. وقتي به شهر محل برگزاري مسابقات رسيديم، ميزبان براي تيمها محلي را در نظر گرفته بود تا تمام نفرات آنجا اسكان داشته باشند. وضعيت اين محل كه شبيه خوابگاه دانشجويي بود، افتضاح بود. به همين دليل فدراسيون تصميم گرفت براي ما محل جداگانهاي را در نظر بگيرد و ما به يكي از بهترين هتلهاي شهر ورسالو رفتيم، با اينكه تقريباً تمام تيمها در همان خوابگاه دانشجويي مستقر بودند.»

به او گفتيم كه انتشار اين عكس صورت خوشي در جامعه نداشته است و اصًال چه كسي اين عكس را گرفته كه او اين واكنش را نشان داد: «بله، اين موضوع را قبول دارم و قهرمانان بايد بيشتر به فكر سالمتيشان باشند. به هر حال بر اثر خستگي چنين اتفاقي رخ داده و فدراسيون نيز در آن تقصيري نداشت. لهستانيها ميزباني خوبي در اين مسابقات نداشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.