برانكو 133 امتيازي؛ عبور از ميانگين 2 امتياز

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

برانكو در اواخر ليگ برتر فصل قبل در دو بازي آخر تنها يك امتياز گرفت تا در 65 بازي 130 امتياز گرفته باشد. اگر او مقابل ذوبآهن و سياهجامگان هم برنده ميشد، امتيازش به 135 ميرسيد. با اين امتياز، او در ميانگين 2 امتياز از هر بازي متوقف مانده بود اما برد مقابل فوالد باعث شد تا پرسپوليس به 66 بازي و 133 امتياز در دوران برانكو برسد و بار ديگر هرچند ناچيز، اما به هر حال باالتر از ميانگين 2 امتياز از هر بازي قرار گرفت. پروفسور 7 امتياز از 5 بازي آخر ليگ چهاردهم، 57 امتياز از 30 بازي ليگ پانزدهم، 66 امتياز از 30 بازي ليگ شانزدهم و 3 امتياز از اولين بازي ليگ هفدهم دشت كرده است تا فعال 133 امتيازي باشد. جالب اينكه به جز پرسپوليس برانكو، هيچ تيمي در تاريخ ليگ برتر نبوده كه در چنين مقطع طوالني از زمان و تعداد بازي، چنين امتياز قابل توجهي كسب كند؛ حتي سپاهاني كه در سه سال پاياني دهه قبل، در سه دوره متوالي قهرمان مسابقات ليگ برتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.