خنديدن مليپوش واليبال به خبر رسانه لهستاني

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

يك سايت لهستاني اعالم كرده ميرزاجانپور يكي از پردرآمدترين بازيكنان واليبال است. يكي از سايتهاي لهستاني نام ميرزاجانپور بازيكن تيم سرمايه را در بين 12 واليباليست پردرآمد جهان قرار داد اما واكنش اين بازيكن به چنين خبري جالب است. او با خنده ميگويد: «وقتي خبرش را ديدم هم تعجب كردم و هم خندهام گرفت. مبلغ قرارداد من با قرارداد بازيكناني كه در آن ليست حضور داشتند اصال قابل مقايسه نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.