بیمه مرکزی: مردم مراقب سودجویان باشند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

بیمه مرکزی در اطالعیه ای از هموطنان خواست مراقب افراد و شرکت هایی باشند که از عنوان بیمه مرکزی برای فروش محصوالت اجباری مانند کارت امداد خودرو، کارت سالمت، کارت دندانپزشکی و .. سواستفاده میکنند. در اطالعیه بیمه مرکزی آمده: در سالهای اخیر اشخاصی سودجو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطالعات و مشخصات بیمهگذاران، با تماس تلفنی با هموطنان و اعالم مشخصات بیمهنامه وسیلهنقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گاهی با تهدید هموطنان به ابطال بیمهنامه شخص ثالث یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصوالتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سالمت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه تکمیلی و ... میکنند. این عده به دلیل اینکه این کاالها و خدمات اغلب فاقد اصالت و کیفیت هستند، موجب اعتراض شهروندان میشوند. با وجود اطالعرسانیهای متعدد روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدتی است تماسهای هموطنان برای استعالم اصالت این محصوالت و ارتباط آن با بیمه مرکزی یا اعالم اعتراض نسبت به افشای اطالعات بیمهنامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته است. بیمه مرکزی به هموطنان گرامی توصیه کرده است در خرید این محصوالت دقت کنند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطالعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.