اسنپ، شاکی جدید پیدا کرد

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حملونقل برونشهری خبر داد و گفت: «قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حملونقل برونشهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.» داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حملونقل برونشهری، اظهار کرد: «اگر کسی میخواهد در حملونقل عمومی فعالیت کند باید پالک «ع» داشته باشد.» او ادامه داد: «در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.» او تاکید کرد: «قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حملونقل برونشهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.» معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «به اعتقاد بنده ماهیت سفر برونشهری با سفر درونشهری متفاوت است و این اپلیکیشن اصال به لحاظ اقتصادی به صالح کشور نیست.» کشاورزیان با بیان اینکه این شرکت در حملونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را میگیرد، اظهار کرد: «اگر قرار باشد سهم حملونقل برون شهری را هم بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حملونقل جادهای آن را پیگیری میکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.