سارقحیلهگر با هدایای فریبنده!

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مهدي رسولي- دزد عاشقپيشه به بهانه هديه طاليي به زنان و دختران فريبخورده به اجراي دسيسه سرقت دست ميزد.

سرقت طال ساعت هشت و 0۳ دقيقه شامگاه هجدهم خردادماه سال جاري حجرهداران پاساژي در جنوب شرق تهران با پليس 110 تماس گرفتند و از يك سرقت طاليي خبر دادند. دقايقي بعد اپراتور پليس 110 ماجراي دستگيري يك زن در جريان سرقت از طالفروشي را به كالنتري 9۶1 مشيريه تهران مخابره كرد. پليس در پاساژ دقايقي بعد با حضور مأموران كالنتري در محل سرقت واقع در پاساژ كيوان و انجام بررسيهاي ميداني مشخص شد زن و مرد جواني كه به نظر ميرسيد زوج هستند براي خريد يك رشته زنجير و پالك وارد يك طالفروشي شده و در حال انتخاب طال بودهاند كه مرد با سرقت يك رشته زنجير و پالك طال، از جواهرفروشي خارج شده و در چشم بر هم زدني پا به فرار گذاشته است. اين تجسسها نشان داد در صحنه سرقت وقتي زن نيز قصد داشت با ترك طالفروشي فرار كند، با تيزهوشي مرد جواهرفروش و ديگر حجرهداران پاساژ به دام ميافتد. جزئيات سرقت وقتي پيگيري اين سرقت با شگرد كشروي با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه ۴1 تهران در اختيار تجسس كالنتري 9۶1 مشيريه قرار گرفت، مرد طالفروش پيشروي افسر تحقيق نشست و در مورد جزئيات سرقت گفت: «شب شده بود كه زن و مردي وارد مغازهام در پاساژ شدند و ادعا كردند ميخواهند طال بخرند.» او افزود: «رفتارشان به نوعي بود كه تصور كردم زن و شوهر هستند و مرد ميخواهد براي همسرش طال بخرد. آنها ابتدا چندين رشته زنجير و پالك را از من گرفتند تا انتخاب كنند. بعد از دقايقي مرد جوان در حالي كه يك رشته زنجير و پالك به ارزش ۳ ميليون و 500 هزار تومان در دست داشت، از مغازهام خارج شد و در پشت ويترين مغازه مشغول ديدن طالجات داخل ويترين شد. من نيز به تصور اينكه همسر آن مرد در داخل مغازه طالفروشي حضور دارد هيچ شكي نكردم و هيچ توجهي به اين موضوع نداشتم كه ناگهان ديدم اثري از آن مرد نيست و زن جوان نيز ميخواهد مغازهام را ترك كند. بالفاصله دست به كار شدم و در حالي كه زن جوان سعي داشت جوسازي كند با كمك ديگر مغازهداران در پاساژ، او را محاصره كرديم و با پليس تماس گرفتيم.» اين جواهرفروش گفت: «زن جوان تا رسيدن پليس حرفهاي عجيبي ميزد كه باور نكرديم.» زن فريبخورده زن 0۳ ساله كه سهيال نام دارد وقتي گريهكنان پيشروي مأموران نشست، در بازجوييها به مأموران گفت: «چندي پيش زمانيكه براي خريد به بازار مولوي و راسته پالستيكفروشان رفته بودم با مردي كه خودش را سعيد معرفي ميكرد آشنا شدم.» او افزود: «سعيد خودش را خيلي مهربان نشان ميداد. او مدعي بود كه در زمينه خريد و فروش لوازم آرايشي زنانه فعاليت دارد و حتي در چندين جلسه مالقاتي كه با هم داشتيم، چندين قلم لوازم آرايشي زنانه را نيز به عنوان هديه برايم آورد؛ به تدريج تماسهاي ما با يكديگر زياد شد تا اينكه يك روز سعيد با من تماس گرفت و گفت كه قصد خريد يك رشته زنجير و پالك طال را به عنوان هديه برايم دارد. با هم در منطقه مشيريه قرار مالقات گذاشتيم تا اينكه او با يك موتورسيكلت به محل قرار آمد و هر دو به پاساژ كيوان كه در آن چندين مغازه طالفروشي قرار دارد، رفتيم و در آنجا وارد يك طالفروشي شديم.» زن شوكشده ادامه داد: «پس از انتخاب چند رشته زنجير و پالك، سعيد يكي از آنها را برداشت و به بهانه مقايسه آن با ساير طالجات ويترين از مغازه خارج شد. او همزمان با تلفن همراهش مشغول صحبت بود و

«علي. ن» وقتي با سهيال روبهرو شد خيلي زود سرقتهاي طاليي را پذيرفت و گفت: «با زنان و دختران آشنا ميشدم و به آنها ابراز عالقه ميكردم. در مالقاتهايم به آنها لوازم آرايشي هديه ميدادم و بعد در روز اجراي نقشه سرقت به بهانه اينكه ميخواهم طال برايشان بخرم، با فريب زنان جوان آنها را همراه خود ميكردم و به طالفروشيها ميرفتيم و در حالي كه فروشنده تصور ميكرد آن زن همسرم است، با قطعه طاليي از مغازه خارج ميشدم و بعد پا به فرار ميگذاشتم

ناگهان از پشت ويترين ناپديد شد! قصد داشتم از مغازه بيرون رفته و او را پيدا كنم كه مرد طالفروش مانع بيرون رفتن من شد و به همراه ساير مغازهداران پاساژ من را دستگير كردند و به پليس تحويل دادند.» شكار چهره مأموران كالنتري با توجه به شيوه و شگرد اين دزد هيچ شكي نداشتند كه او از مجرمان حرفهاي است؛ از اين رو در نخستين اقدام به بررسي تصاوير دوربينهاي مداربسته طالفروشي پرداختند و چهره شكارشده دزد حيلهگر را به دست آوردند. تمركز روي همين چهره كافي بود تا مأموران يك دزد قديمي به نام «علي. ن» ۶۴ ساله را شناسايي كنند و خيلي زود فاش كردند اين مرد تبهكار بارها بهخاطر جرايم افيوني و كالهبرداريهاي ميليوني به زندان افتاده و با پايان دوران محكوميتش و آزادي از زندان، باز به اقدامات تبهكارانهاش دست زده است. محاصره دزد حيلهگر وقتي زن با ديدن عكس «علي. ن» او را شناسايي كرد، مأموران كالنتري خيلي زود توانستند پاتوق اين دزد حيلهگر را در چهارراه كوكاكوالي خيابان پيروزي شناسايي كنند و در اقدامي غافلگيرانه علي را به دام اندازند. تيم پليسي در بازرسي ابتدايي از اين تبهكار مقداري لوازم آرايش زنانه به دست آورد كه در همان تحقيقات ابتدايي گفت كه قصد مالقات با زن جواني را داشته كه چندي پيش با او آشنا شده است. اعترافات دزد طاليي «علي. ن» وقتي با سهيال روبهرو شد خيلي زود سرقتهاي طاليي را پذيرفت و گفت: «با زنان و دختران آشنا ميشدم و به آنها ابراز عالقه ميكردم. در مالقاتهايم به آنها لوازم آرايشي هديه ميدادم و بعد در روز اجراي نقشه سرقت به بهانه اينكه ميخواهم طال برايشان بخرم، با فريب زنان جوان آنها را همراه خود ميكردم و به طالفروشيها ميرفتيم و در حالي كه فروشنده تصور ميكرد آن زن همسرم است، با قطعه طاليي از مغازه خارج ميشدم و بعد پا به فرار ميگذاشتم. در اين سرقتها هميشه موتور زير پايم بود تا اگر تعقيب شدم راحتتر فرار كنم.» متهم در اظهاراتش صراحتا به سرقتهاي مشابه از مغازههاي طالفروشي در ميدان خراسان و به ويژه بازار بزرگ طالفروشي تهران اعتراف كرد كه با بهرهگيري از اعترافات متهم، تعدادي از اين محلهاي سرقت در بازار بزرگ تهران شناسايي و صاحبان طالفروشي نيز پس از حضور در كالنتري مشيريه، متهم «علي. ن» را به صورت كامل مورد شناسايي قرار دادند. اين دزد را ميشناسيد؟ با توجه به اعترافات «علي. ن» به انجام سرقتهاي مشابه و شناسايي تعدادي از طالفروشيها، بازپرس پرونده خواستار انتشار عكس دزد حيلهگر در رسانهها شد و از كسانيكه در دامهاي مشابهي گرفتار شدهاند خواست تا به كالنتري 9۶1 مشيريه واقع در شهرك مشيريه و خيابان بوعلي مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.