ايست قلبي پليس تيرانداز در پرونده مرگ مجرم فراري

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

خانواده پسري كه در جريان تعقيب و گريز پليسي كشته شده بود، با ايست قلبي مأمور تيرانداز خواستار پرداخت ديه از صندوق بيتالمال شدند.

شامگاه بيستوسوم دي ماه سال 93 مأموران كالنتري باغ فيض هنگام گشتزني در حوزه استحفاظيشان با يك پرايد روبهرو شدند كه سه سرنشين داشت و در حاشيه يك خيابان خلوت توقف كرده بود. مأموران پليس به سرنشينان ايست دادند تا به بررسي پرايد مشكوك بپردازند.

اما سرنشينان به محض روبهرو شدن با مأموران پليس گريختند و تعقيب و گريز آغاز شد. در اين بين يكي از مأموران پليس به يكي از متهمان فراري شليك كرد و موجب مرگ او شد. جنازه عليرضا در حالي به پزشكي قانوني منتقل شد كه دو دوست او بازداشت شده بودند. در بررسيها مشخص شد سه سرنشين پرايد مشروب خورده و مست بودند كه تحت تعقيب قرار گرفتهاند. با مرگ عليرضا، خانوادهاش از مأموران كالنتري شكايت كردند و ضارب به نام محسن تحت بازجويي قرار گرفت. اين مأمور پليس گفت كه در جريان تعقيب و گريز و با بهكارگيري قانون اسلحه و براي متوقف كردن متهم فراري شليك كرده و قصد كشتن او را نداشته است.

كارشناسان اسلحهشناسي نيز اين ادعا را تأييد كرده بودند و پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شده بود كه نهم مرداد ماه سال 95 محسن به خاطر سكته قلبي جان سپرد. با مرگ اين متهم و با گذشت سه سال از اين ماجرا، پدر و مادر قرباني طي نامهاي از دادگاه درخواست كردند تا ديه پسرشان از صندوق بيتالمال پرداخت شود. آنها ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران حاضر شدند. مادر قرباني گفت: «پسرم به خاطر يك اشتباه كشته شد. حاال مرگ تنها متهم اين پرونده باعث شده تا ما بالتكليف بمانيم. از اين رو تقاضا دارم تا ديه پسرم از صندوق بيتالمال پرداخت شود.»

در پايان اين جلسه، هيأت قضايي وارد شور شد تا درخواست اولياي دم را بررسي و درباره آن حكم را صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.