بانوي كارگردان يا آزاردهنده كودكان؟

حمله‌شديد‌حاميان‌حقوق‌بشر‌به‌آنجلينا‌جولي

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

علي‌ مسعود‌ينيا- تازهترين فيلمي كه آنجلينا جولي كارگرداني كرده همين حااليش هم از اميدهاي دريافت اسكار سال آينده تلقي ميشود اما او در انتخاب بازيگران اين فيلم از روشي نادرست بهره جسته كه حاال توجه همگان را به خود جلب كرده و تا حدي تمركز از روي فيلم و هنر كارگرداني او را منحرف ساخته است. قصه از اينجا شروع شد كه اين كارگردان شيوه انتخاب بازيگر خود را اعالم كرد و به سرعت از سوي كاربران فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي مورد انتقاد قرار گرفت. او فاش ساخت كه براي اين فيلم به كودكان زيادي نياز داشت تا بتوانند نقشهاي مختلف فيلم «ابتدا پدرم را كشتند» بازي كنند. فيلمي كه محوريت داستان آن درباره قتل عام در كشور كامبوج است و شبكه نتفليكس آن را تهيه كرده و پخش خواهد كرد. او در گفتوگويي با نشريه ونيتي فير عنوان كرد: «براي اين فيلم گروه بازيگرداني يك بازي ترتيب دادند تا بتوانند واقعگرايي بيشتري را در اجراي صحنهها به رخ بكشند. آنها مقداري پول روي يك ميز قرار دادند و از كودكان حاضر در صحنه خواستند كه به اين فكر كنندكه براي يك امر بسيار اضطراري به پول نياز دارند. بعد آنها را براي به دست آوردن آن پول به رقابت واداشتند. بچهها ميدويدند تا به ميز برسند و پول را از روي آن بقاپند.»

اما به محض اينكه وينيتي فير اين بخش از مصاحبه را در اكانت توييتر خود درج كرد، حمله كاربران به اين شيوه بازيگرداني آغاز شد. كاربران توييتر ترتيب دادن اين بازي را بيرحمانه توصيف كردند و آنجلينا جولي را متهم ساختند كه با اين روش كودكان فقير كامبوج را دچار لطمه روحي كرده است. عدهاي از كاربران معتقد هستند كه آنجلينا جولي با اين كار واقعا دست به يك بازي رواني زده است و به جاي آنكه با آنها مثل عدهاي نابازيگر عادي كه براي تست آمدهاند برخورد كند، از بيبضاعتي و فقرشان سوءاستفاده كرده و آنان را به رفتاري نامتعارف واداشته است. يكي از كاربران نوشته است: «به چه اجازهاي آنجلينا جولي و همكارانش بچههاي مستمند كامبوجي را به بهانه بازيگري مورد آزار رواني قرار دادهاند؟ چگونه ميتواند با لحني تمجيدآميز از چنين رفتاري سخن بگويد؟» سازمان ديدهبان حقوق بشر نيز تمركزش را روي گزارشهاي رسيده از حضور سربازان كامبوجي در فيلم گذاشته است و اين پرسش را مطرح كرده كه چگونه آنجلينا جولي كه از سفراي حسن نيت سازمان ملل است و خودش هم به واسطه فرزندخواندهاش به كشور كامبوج عالقه شخصي دارد، سربازان اين كشور را براي فيلم خود استخدام كرده است؟

برد آدامز، مدير بخش آسيايي اين سازمان معتبر، به مجله نيويورك گفته است: «كار كردن با سربازان ارتش كامبوج واقعا هيچ جاي دفاعي ندارد. اين يك نوع حمايت از جنگ است و بايد آن را اشتباهي هولناك دانست. اين ارتشي است كه اساسا نيرويي اشغالگر به حساب ميآيد و در آن سرزمين به استيالي رژيمي ديكتاتوري خدمت كرده است. آنجلينا جولي بايد پيش از اينكه كارگرداني اين اثر را آغاز ميكرد به درك درستي از معناي دولت حاكم بر كامبوج ميرسيد و بر مبناي آن كارش را پيش ميبرد.»

اين البته نخستين بار نيست كه خانم جولي در كامبوج كار ميكند و رفتاري بروز ميدهد كه سازمانهاي حقوق بشري و مخالف تبعيض نژادي را نسبت به خود حساس ميسازد. مجله نيويورك مينويسد: «اگر بازگرديم به سال ۲۰۰۲، به خاطر ميآوريم كه آنجلينا جولي يك زمين وسيع براي احداث مؤسسهاي به نام مدوكس-جولي-پيت خريداري كرده بود. مسئله اينجا بود كه او زمين مذكور را از «ييم تيث» خريده بود. فردي كه در دوران فعاليت نظامي خمرهاي سرخ، فرمان كشتار صدها انسان را صادر كرده و خود نيز شخصا به قتل چندين نفر متهم است.»

خانم جولي هنوز پاسخي به اين انتقادها نداده است اما در تيزر كوتاهي كه در ابتداي امسال منتشر شده بود، فيلمش را اثري مشابه يك «نامه عاشقانه» خطاب به ملت كامبوج توصيف كرده بود. شبكه نتفليكس اين اثر را براساس اقتباسي از خاطرات «لونگ اونگ» درباره قتلعامهاي گروه شبهنظامي خمرهاي سرخ تهيه كرده است. خانم لونگ طي اين كشتار پدر، مادر و دو نفر از فرزندانش را از دست داد و البته اين ماجرا تنها مختص به او نبود؛ يكچهارم جمعيت كامبوج در اين كشتارها از بين رفتند و به اين ترتيب يكي از بزرگترين كشتارهاي قرن به وقوع پيوست. آنجلينا جولي پيشتر مدعي شده بود كه عالقه پسرخواندهاش، مدوكس، به سرزمين مادرياش او را به ساخت اين فيلم واداشته است. او گفته بود: «من اين كار را به خاطر خانم اونگ، به خاطر خانواده از دسترفتهاش، براي كشور كامبوج و البته تا حد زيادي براي فرزندم مدوكس انجام ميدهم.» او همچنين ابراز اميدواري كرده بود كه پسرش از اين طريق بياموزد كه «چه هويتي دارد و ارتباط بيشتري با ميهني كه زادگاهش بوده برقرار كند.» حاال با مطالعه كامنتهايي از اين دست، پيداست كه نيت خانم جولي هم چندان براي مردم اهميتي ندارد: «متنفرم از اينكه با بازيگران يك فيلم همانند مشتي برده رفتار شود.»

آنجلينا جولي در نخستين حضور خود در محافل عمومي، پس از جدايي جنجالي از براد پيت، به سرزمين مادري يكي از فرزندخواندههاي خود رفت. بازيگر و كارگردان سرشناس آمريكايي كه خيلي سال پيش «مدوكس» را از كشور بحرانزده كامبوج به فرزندي پذيرفته بود، براي اولين نمايش جهاني «اول پدرم را كشتند» راهي اين سرزمين آسيايي شد و با پادشاه آن هم ديدار كرد. جولي 41 ساله كه اواخر تابستان گذشته به زندگي پرحاشيه خود با پيت پايان داده بود، همراه شش فرزندش راهي كامبوج شد؛ مدوكس 15 ساله، پكس 13 ساله، زهرا 11 ساله، شايلو ۰1 ساله و ناكس و ويوين دوقلوهاي هشت ساله. او پس از نمايش «اول پدرم را كشتند» در مقابل خبرنگاران نشست و به آنها گفت: «اين فيلم را نه با تمركز بر وحشتهاي پيشين كه براي تجليل از انعطافپذيري، مهرباني و استعداد مردم كامبوج ساختهام.»

آنجلينا جولي در گفتوگويي با نشريه ونيتي فير عنوان كرد: «براي اين فيلم گروه بازيگرداني يك بازي ترتيب دادند تا بتوانند واقعگرايي بيشتري را در اجراي صحنهها به رخ بكشند. آنها مقداري پول روي يك ميز قرار دادند و از كودكان حاضر در صحنه خواستند كه به اين فكر كنندكه براي يك امر بسيار اضطراري به پول نياز دارند. بعد آنها را براي به دست آوردن آن پول به رقابت واداشتند»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.