استراليا مدعي خنثي كردن حمله تروريستي

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

پس از آنكه نخستوزير استراليا اعالم كرد كه واحد ضد تروريسم پليس اين كشور چهار نفر را بازداشت كرده كه مشغول برنامهريزي براي ساقط كردن يك هواپيما بودهاند، گزارشها از اين كشور حاكي از افزايش تدابير امنيتي در فرودگاهها است. مالكوم ترنبول، نخستوزير استراليا، اواخر دو روز قبل (شنبه 9۲ ژوئيه/۷ مرداد) گفت در پي يك عمليات گسترده اطالعاتي، پليس اين كشور توانسته افرادي را شناسايي و طي يك حمله بازداشت كند كه قصد داشتند ناوگان هواپيمايي استراليا را هدف قرار دهند. پليس ضدتروريسم سيدني، عصر شنبه به محلههايي در حومه سيدني يورش برد و چهار نفر را كه گفته شده مظنونان اين توطئه بودهاند، بازداشت كرد. خبرنگار بيبيسي در سيدني ميگويد زني كه شوهر و پسرش در جريان اين يورش بازداشت شدهاند گفته آنها هيچ ارتباطي با گروههاي افراطيگرا ندارند. با وجود اين تحول، سطح هشدار حمالت تروريستي در استراليا تغييري نكرده و همچنان در سطح «محتمل» قرار دارد. شنبه شب به وقت سيدني، اندرو كالوين، رئيس پليس فدرال استراليا گفت چهار نفري كه بازداشت شدهاند متهم به توطئهچيني هستند كه از «عقايد اسالمگرايانه» الهام گرفته است. رئيس پليس گفته است: «در چند روز گذشته ما به اطالعاتي دست يافتيم كه از نقشه چند نفر براي اجراي يك حمله تروريستي از طريق يك وسيله انفجاري دستساز خبر ميداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.