جراحي پالستيك زن چيني براي فرار از 2/8 ميليون پوند بدهي

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

زن 59 ساله از شهر مركزي «چيني ووهان» چين براي رهايي از 5۲ ميليون يوان بدهي (۸/۲ مليون پوند) تحت عمل جراحي پالستيك قرار گرفت. به گزارش تلگراف، افسران پليس پس از دستگيري زن كه پس از دادگاهش در ووهان، به سمت جنوب چين در حال فرار بود شگفتزده شدند. يكي از آنها گفت: «او سي ساله به نظر ميرسيد و با عكسهايي كه از او داشتيم بسيار متفاوت بود.» زن با استفاده از كارتهاي ديگران با قطار در كشور سفر ميكرد. اوايل ماه ژوئيه، با توجه به درخواست نمايندگان بيش از ۰۰3 شهر چين، اعالم شد كه كشور براي يافتن منابع جديد و رشد اقتصادي و كاهش وابستگي به صنايع سنگين و در نتيجه اعتبار بيشتر براي تكتك افراد تالش خواهد كرد. مقامات در حال ايجاد يك سيستم اعتباري جديد قابل اطمينان در سراسر كشور هستند و همچنين روشهاي جديد را براي مقابله با كساني كه بدهيهاي خود را پرداخت نميكنند، بررسي ميكنند. به گفته يك رسانه دولتي، ليست سياهي از افراد مقروض تهيه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.