گرانتر شدن بازي آنالين پلياستيشن

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

به گزارش اينديپندنت، كمپاني سوني اعالم كرده كه هزينه عضويت پلياستيشن پالس از ماه آينده افزايش مييابد. اين افزايش قيمت خودكار اتفاق ميافتد، مگر اينكه مردم طي يك پروسه پيچيده براي لغو آن اقدام كنند. هزينه عضويت ساالنه از 39/99 پوند به 49/99 پوند و ماهيانه از 5/99 به 6/99 افزايش مييابد. تغييرات از نيمهشب 31 آگوست اعمال خواهد شد. سوني لينكهاي مفيد و قابل استفادهاي براي لغو عضويت و بررسي تاريخ تمديد بعدي ارائه كرده است. اين افزايش هزينه در سراسر اروپا اتفاق خواهد افتاد و بعيد به نظر ميرسد كه دليل آن نوسانات ارزي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.