چارلي، نوزاد بريتانيايي، سرانجام درگذشت

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

چارلي، نوزاد بريتانيايي كه مبتال به بيماري شديدي بود، يك هفته پيش از اولين جشن سالگرد تولدش درگذشت. پزشكان پيشتر تجهيزات مخصوص تنفس را كه به اين كودك وصل بود قطع كردند. سرنوشت اين كودك، جنجالي در جهان به وجود آورده است. كاني ييتس، مادر چارلي درباره مرگ فرزندش گفت: «پسر بسيار زيباي كوچكمان، ما را تنها گذاشت. ما به تو افتخار ميكنيم چارلي!» چارلي به نوعي بيماري ژنتيك نادر با نام علمي )MDS( مبتال بود. مغز اين كودك به شدت آسيب ديده بود. او نابينا و ناشنوا بود، توانايي حركت ارادي نداشت و مرتب دچار تشنج ميشد. چارلي نميتوانست به تنهايي و بدون كمك تجهيزات پزشكي تنفس كند و پزشكان هيچ اميدي به درمان او نداشتند. والدين چارلي در هفتههاي گذشته به شدت كوشيدند كه راهي جديد را براي مداواي فرزندشان در آمريكا آزمايش كنند؛ راهي كه تاكنون روي انسان آزمايش نشده بود. آنها اين موضوع را رسانهاي كردند و به دادگاه بردند. رسانههاي بريتانيا نيز بسيار در اين باره نوشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.