سورپرايز جشن تولد: اسفنديار منفردزاده

رفقا 76 سالگی استاد را گرامی داشتند

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

دوباره دور هم جمع شدند. عاشقان مردي كه روزگاري با «قيصر»، «خاك»، «گوزنها» و «سفر سنگ»، سينماي ايران را روي دوش خود به پيش ميبرد. همه در كارگاه آزاد بازيگري، در دفتر جديد قيطريه بودند تا كيك تولد ۶۷سالگي استاد را بخورند. استادي كه اين روزها خسته است و دلگير؛ دلگير از زمين و زمان. از اتفاقاتي كه رهايش نمیكنند. از جنجالهاي فيلم آخرش گرفته تا اين آخري؛ يعني حرفهاي حامد بهداد كه حرمتش را نگه نداشته است.

جشن تولد اما برايش محفلي بود تا رفقاي واقعي كه برايش ماندهاند دوباره دورش بيايند. همانهايي كه مدام تأييدش ميكنند و تنها دلخوشي سالخوردگیاش هستند. آنهايي كه نهتنها به ساخته آخرش نخنديدند و مثل نسل نو، حرمت كارش را نشكستند كه برايش لب به تحسين گشودند. در دل دعواها برايش لباس چاك دادند و سينه سپر كردند تا كيمياييشان همچنان سلطان بماند.

در اين جشن مهمانهای زيادی دورش بودند. از جواد مجابي نويسنده تا جواد طوسي و اكبر معززي. از بين هنرمندان هم سعيد پيردوست و سيروس الوند. بقيه هم بيشتر، آشنايان قديمي و شاگردان جديد بودند كه حسابي جشن را شلوغ كرده بودند.

دورهمي با سورپرايزي همراه بود كه براي لحظاتي لبخند را به صورت در هم گره خورده و روي افسرده استاد هديه داد. ويدئويي اختصاصي از اسفنديار منفردزاده. منفردزاده آهنگسازي از نسل اسطورههاي موسيقي. مردي كه كيميايي با او آثار جاودانهاش را آهنگدار كرده بود؛ از «قيصر»، «خاك»، «رضا موتوري»، «داش آكل» ...و

فرزنداني از كيميايي كه هنوز عكس پوسترهايشان روي ديوار دفتر، روزهاي خوش جواني را براي اين استاد سينماي ايران تداعي ميكنند. اسفنديار كه خودش هم غبار پيري روي چهرهاش نشسته اما «مسعودم» گفتنهايش، قند در دل استاد آب ميكرد و دوباره يادش ميآورد هنوز او بهترين نسل خودش است، قهرمانشان، دوست عزيزشان. دوست عزيزي كه شايد براي نسل ما، قهرماني خسته است كه رسيده به ته خط اما همچنان گذشتهاش ستودنيست. او بهتر است كمي استراحت كند اما بيشك هيچكدام از اين نسل هم نميتوانند چشم بر خدماتي كه اين استاد به سينماي ايران كرده است، ببندند. نه االن كه قطعا تا به ابد اينچنين خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.