طيب حاج رضايي بر پرده سينما

کارگردان اخراجيها خبر از کار تازهاي داد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

وقايع سياسي- اجتماعي دهه ۰3 شمسي به تازگي براي فيلمسازان كشورمان حسابي جذاب شده است. پس از اينكه حسن فتحي در بستر همين وقايع عاشقانه «شهرزاد» را ساخت و مورد توجه فراوانی قرار گرفت حاال مسعود دهنمكي هم كه انگار به ساخت درامهايي با مضمون استحاله دروني آدمها خيلی عالقهمند است و با مجيد سوزوكي در «اخراجيها» هم يكبار ساخت چنين موضوعي را تجربه كرده ميخواهد بار ديگر با ساخت فيلم سينمايي از زندگي «طيب حاج رضايي» خبرساز شود.

دهنمكي البته پيش از ساخت فيلم با پژوهشي گسترده به سراغ نگارش كتاب زندگينامه اين شخصيت انقالبي رفته و با كاري كه حدود دو سال طول كشيده دو جلدي «زندگينامه طيب حاج رضايي، حر انقالب» را نوشته است. كتابي كه حاال قرار است فيلم طيب را هم با اقتباس از آن بسازد. فيلمي كه به بخشهاي مبسوطي از زندگي طيب از نوجواني، جواني و در نهايت ميانسالي و ۲5 سالگي ميپردازد و بيشتر وقايع و فرازهاي سرنوشتساز زندگي اين فرد از ۰۲ تا ۲5 سالگي را دربرميگيرد. اما طيب حاج رضايي شخصيتي تك بعدي نبوده و زندگي او ابعاد زيادي داشته است. داستانهاي زيادي درباره او و كارهايي مثل مشروبخوري ...و كه انجام میداده گفته شده است كه احتماال مسعود دهنمكي براي به تصوير كشيدن همه آنها بايد به برخي از خط قرمزهاي سينماي ايران خيلي نزديك شود، گرچه او قبًًال در كتاب هم به همه واقعيتهاي زندگي طيب حاج رضايي پرداخته است؛ زواياي پنهاني كه يا تحريف شده يا گفته نشده يا در اسناد ساواك و شهرباني بوده است. اين كتاب دو جلدي حاوي صدها عكس و سند است كه تا پيش از انتشار آن، جايي منتشر نشده بود. اگر روند كارگردان سهگانه «اخراجيها» در ساخت فيلم همان روند نگارش كتاب باشد او بايد دوباره خيلی تابوها را بشكند. طبق شنيدههاي تماشاگران امروز دهنمكي اصرار دارد در اين فيلم هم واقعيتهاي تاريخي را بر اساس استانداردهاي سينماي ايران و تا جايي كه به شخصيت داستان لطمه نخورد به نمايش بگذارد.

پس از اينكه مسعود دهنمكي با انتشار تصويري در اينستاگرامش از ساخت فيلم زندگي طيب خبر داد يكي از سايتها درباره يك تريلوژي نوشت كه طيب هم يكي از آنهاست. سه گانهاي به نام «اعداميها» كه دو بخش ديگر آن به شهداي موتلفه و نواب صفوي ميپردازد؛ اما يكي از نزديكان دهنمكي اين مطلب را تكذيب ميكند و ميگويد: «طيب يك فيلم مستقل است و سهگانه نيست.»

از سوی ديگر ساخت فيلم درباره شخصيتهاي معاصر كه هنوز خانوادهشان در قيد حيات هستند همواره با حاشيههايي همراه بوده است. سال گذشته و پس از نمايش «ايستاده در غبار» خانواده محمدحسين مهدويان از سكانسهايي از فيلم كه به بخشهاي شخصيتر زندگي او ميپرداخت، دلخور شده بودند و انتقادهايي به فيلم داشتند. انتقادهايي كه منجر به حذف بخشهاي كوتاهي از اين فيلم شد. دهنمكي هم در جريان پژوهش براي نگارش كتاب مصاحبههاي زيادي با خانواده و اطرافيان طيب داشت. افرادي مثل بيژن حاج رضايي، فرزند طيب كه بيش از ۰۱ ساعت مصاحبه با او انجام شده است. طبق شنيدههاي تماشاگران امروز در زمان انجام اين مصاحبهها، خانواده طيب ميدانستند كه خروجي آن مصاحبهها، هم كتاب و هم فيلم خواهد بود.

ساخت پروژههاي تاريخي اما هميشه پرهزينه بوده است. گرچه مسعود دهنمكي معموالًً فيلمهايش را با سرمايه خودش ميسازد و تا امروز در اين بخش نگراني نداشته است اما ساخت پروژه تاريخي احتماالًً با هزينه شخصي امكانپذير نيست. درباره اين موضوع هم آنطور كه گفته ميشود تا امروز چند سرمايهگذار، هم از بخش خصوصي و هم از نهادهاي دولتي اعالم آمادگي كردهاند. نهادهايي كه طبيعتاًً ميتوان مؤسسه فرهنگي اوج را در زمره آنها دانست. مؤسسهاي كه چند سالي است پشت بسياري از پروژههاي تاريخي و پرهزينه سينماي ايران حضور پررنگ دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.