شما وقتي به ماهيگيري ميروي ناخوادآگاه خيس ميشوي!

واكنش نادر طالبزاده به انتشار تصاوير خبرسازش در برنامهاي خارجي

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

چند روز پيش تصاويري از حضور نادر طالبزاده در استوديوي يك برنامه تلويزيوني منتشر شد كه به خاطر پوشش مجري زن آن برنامه حسابي سروصدا به پا كرد و بارها بازنشر شد. نادر طالبزاده، محقق و پژوهشگر سينما، با اشاره به اين حاشيههاي ايجاد شده در مورد سفرش به كشورغنا گفت: «من به كشور غنا سفر كرده بودم كه در حاشيه اين سفر به يك برنامه تلويزيوني دعوت شدم و در لحظه آخر از نوع پوشش مجري برنامه مطلعم كردند. شما وقتي به ماهيگيري هم ميرويد ناخودگاه خيس خواهيد شد. در ثاني برخي انگار هدف اصلي اين برنامه و حضور مرا فراموش كرده و صرفاً به حاشيهسازي و سنگاندازي در اين راه فكر ميكنند. وضعيت رسانههاي معاند كامال روشن است اما من از رسانههاي داخلي در عجبم كه چرا به اين جريان معلومالحال پيوسته و بينگاه به تأثيرات چنين برنامهاي فقط و فقط به توليد حاشيه فكر ميكنند.»

طالبزاده در خصوص مسائل مطرح شده در اين برنامه هم گفت: «در آن برنامه، به مسائلي پيرامون ظهور و واكاوي حضور منجي در اسالم و مسيحيت پرداختم. اين برنامه با نگاه ويژه به فعاليتهاي من و همچنين ساخت سريال «بشارت منجي» رسما از من دعوت كرد و من با توجه به رسالتي كه در اين مورد بر دوشم است در آن حضور يافتم.» او حضور در چنين برنامههايي را عادي دانست و گفت: «اين اولين باري نبود كه براي حضور در چنين برنامهاي از من دعوت ميشد و نميدانم چرا اين حضور تا به اين حد دچار حاشيهسازي شد. من ساليان سال است كه در برنامههاي گفتوگومحور اين چنيني حضور پيدا ميكنم و حضور در اين برنامه نيز با توجه به مضمون آن اتفاقي بود كه بيوقفه در جهت اشاعه ديدگاه اسالمي پذيرفتم.»

طالبزاده در ادامه گفت: «به زودي مشروح كامل اين مصاحبه را به همراه زيرنويس فارسي و انگليسياش منتشر ميكنم تا حاشيهسازان متوجه شوند كه اين برنامه در مورد چه ديدگاه حائز اهميتي به گفتمان ميپرداخت. ما در حال حاضر وظيفه داريم تا به درستي فرهنگ و دين خود را به جهانيان معرفي كنيم و من همواره در تمامي برنامههايم بر اين قضيه تأكيد ويژه دارم. حال كه برنامهاي با اين تعداد مخاطب از من دعوت كرده تا به شرح ديدگاه اسالمي در خصوص منجي بپردازم چرا بايد با نگاه به برخي حاشيهها مردم از متن اصلي اتفاقي كه افتاده دور شوند.» منبع: ميزان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.