راي تجديدنظر: «توبيخ كتبي» پزشك معالج كيارستمي با درج در پرونده!

بهمن كيارستمي بار ديگر اعتراض كرد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

بهمن كيارستمي در واكنش به حكم هيأت تجديد نظر پرونده پزشكي عباس كيارستمي اعالم كرده كه سازمان نظام پزشكي با «تقليل» و «اصالح»، پزشك عباس كيارستمي را فقط به سه ماه محروميت از طبابت در شهر تهران محكوم كرده است. او همچنين تأكيد كرده كه روي قول وزير ارشاد حساب ميكند تا گزارش كاملي از نحوه درمان عباس كيارستمي در يك ماه اولي كه او در بيمارستان بستري بوده، ارائه شود. به تازگي رأي حكم هيأت تجديد نظر پرونده پزشكي عباس كيارستمي به وكيل اين پرونده ابالغ شده است و بهگفته بهمن كيارستمي بر مبناي اين راي، مجازات تعيين شده با لحاظ نوع تخلفات صورت گرفته متناسب نبوده و سازمان نظام پزشكي با «تقليل» و «اصالح» محكوميت نامبرده، از سهماه محروميت از مطب در شهرستان تهران، تجديدنظرخواه را به «توبيخ كتبي» با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل (شهرستان تهران) محكوم كرده و رأي صادره هم قطعي اعالم شده است. بهمن كيارستمي درباره آخرين وضعيت پيگيري پرونده پزشكي عباس كيارستمي به ايسنا ميگويد: «بعد از مراسم سالگرد به دعوت وزير بهداشت، جلسهاي در دفتر وزير و با حضور غايبان مراسم سالگرد يعني رؤساي سازمانهاي پزشكي قانوني و نظام پزشكي تشكيل شد و از بنده نيز دعوت شد كه در اين جلسه حضور داشته باشم. من هم طبعا به دليل غياب رسانهها در اين جلسه، شرط حضورم را ضبط صداي اين جلسه اعالم كردم اما بعد، دعوت پس گرفته شد و فقط آقاي رضا كيانيان در جلسه حاضر بودند. شنيدههاي بنده حاكيست كه به تفصيل درباره پرونده و تخلفات صحبت شده؛ صداي جلسه هم توسط خود دكتر هاشمي ضبط شده و فايل در اختيار ايشان قرار دارد.»

او همچنين يادآور شد: «بعد از آن جلسه وكيل ما به درخواست دكتر هاشمي از سازمان نظام پزشكي درخواست تجديدنظر كرد اما با توجه به تاريخ صدور حكم قطعي كه هفته پيش براي ما ارسال شده بعيد است كه بر اساس اين درخواست، در حكم صادر شده تجديدنظر شود، گرچه همانطور كه بارها اعالم شده، درخواست ما ارائه «گزارش» است و نه صدور «حكم». براي همين سازمان نظام پزشكي از زماني كه صراحتا اعالم كرد امكان تهيه و ارائه گزارش را ندارد، از نظر ما مرجع صالحي براي رسيدگي به اين پرونده نبود.» كيارستمي با اشاره به مراسم سالگرد پدرش كه وزير بهداشت در آنجا سخنراني كرد، در پايان گفت: «ايشان و همكارانشان در آن جلسه، گزارش نسبتا كاملي از مقطعي كه وزارت بهداشت وارد مراحل درمان شد، ارائه دادند و در پايان آن جلسه قول دادند كه وزارت بهداشت با همكاري نهادهاي باالدستي، گزارشي از ماه اول درمان يعني ۷۱ اسفند تا ۲۱ فروردين تهيه و ارائه نمايد. ما همچنان روي قول ايشان حساب ميكنيم و منتظريم و اميدواريم كه اين گزارش، به ابهامات موجود در آغاز روند درمان و عملكرد پزشك معالج و همكارانشان پايان دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.