محمود جهان درگذشت

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

خواننده جنوبي كشورمان صبح روز گذشته در حالي كه براي رفتن به يكي از جشنهاي دهه كرامت آماده ميشد دچار حمله قلبي شد و پس از انتقال به بيمارستان درگذشت. روابط عمومي بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در اطالعيهاي درباره جزئيات درگذشت خواننده جنوبي كشورمان نوشت: حدود ساعت ۲۱:5۱ دقيقه ظهر امروز محمود جهان خواننده مشهور كشورمان بدون هيچگونه عالئم حياتي به اورژانس بيمارستان صنايع پتروشيمي بندر ماهشهر منتقل شد. پس از ساعتي تالش بينتيجه از سوي پزشك و كادر اورژانس پايان عمليات احيا اعالم شد. علت دقيق درگذشت اين هنرمند مشهور موسيقي ايران توسط پزشكي قانوني بررسي و اعالم ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.