فراکسیون زنان مجلس خواستار ماندن موالوردی در دولت است

پروانه سلحشور در گفتوگو با تماشاگران امروز:

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

«شهيندخت موالوردی در كابينه دوازدهم حضور ندارد»؛ اين خبر در حالي كه بحث حضور جديتر زنان در كابينه بعدي پررنگ است، خبر غيرمنتظرهاي بود كه هم موجب تعجب و هم موجب نگرانيهای زيادي شد؛ بهطوري كه حذف معاون فعلي زنان رئيسجمهور را نشانهاي از حاشيهنشيني زنان در دوازدهمين دولت قلمداد ميشود. پروانه سلحشور، رئيس فراكسيون زنان مجلس دهم در گفتوگويي كوتاه با تماشاگران امروز در اين خصوص به اظهارنظر پرداخته است:

کنار گذاشته شدن خانم مالوري باعث تعجب و البته نگراني شده است.

فعال كه هيچ خبر رسمياي در اين باره شنيده نشده و فقط در شبكههاي مجازي به صورت شايعه پخش شده است؛ اما به جرات ميگويم كه خانم موالوردی يكي از قبوليهاي دولت يازدهم هستند و الحق خوب و مفيد كار كردند.

حساسیتموضوعکافينیستتانگرانيهاراطبیعيبدانیم؟ به هر حال مردم حساس هستتد و با توجه به عملكرد ايشان، دوست دارند تا همچنان در كابينه به عنوان معاونت امور بانوان فعاليت كنند. به همين دليل، نگرانيهاي بهوجود آمده را بايد اتفاقي طبيعي بدانيم.

فراکسیون زنان نسبت به این احتمال، چه واکنش احتمالي را خواهد داشت؟

مسلم است كه فراكسيون زنان مجلس، خواستار ماندگاري ايشان در دولت است اما از آنجايي كه هنوز رسما هيچ خبري درباره رفتن ايشان اعالم نشده، عليالقائده نميتوانيم در مقطع فعلي واكنشي نشان بدهيم.

درباره بحث حضور زنان در کابینه چه اقدامهایي را در دستور کار دارید؟

طبيعي است كه زناني كه در مجلس هستند، مجدانه دنبال اين باشند كه زنان در دولت بعدي جدي گرفته شوند تا از اين طريق، بتوانيم مطالبه به حق نيمي از جمعيت ايران را پيگيري و البته برآورده كنيم. در همين راستا اولين قدم را با جمعآوري 157 امضاء برداشتيم تا انشاءاهلل بتوانيم فضا را براي حضور پررنگ زنان در قوه مجريه فراهم كنيم. به هر حال، ما در مجلس نماينده مردم هستيم و وظيفهمان اين است كه مطالباتشان را پيگيري كنيم. آیا پیشنهادهایي براي کِِل کابینه دادهاید؟ قانون به رئيس دولت براي انتخاب همكارانش اختيار تام داده است و به همين دليل هيچ دستگاهي نبايد به خودش اجازه دخالت در چينش كابينه را بدهد. البته ما در فراكسيون زنان اسامي موردنظر خود را در قالب پيشنهاد به رييسجمهور ارائه كردهايم ولی اينطور نيست كه بخواهيم دولت را براي استقبال از پيشنهاداتمان تحت فشار قرار بدهيم. به هر حال اعضاي کابینه با رأي نمایندگان مجلس مجوز شروع به کار مي گیر ند . اين دليل نميشود تا مجلسيها، پا را فراتر از قانون بگذارند و سياست مداخلهجويانه را در پيش بگيرند. همانطور كه گفتم، فقط چند اسم را به عنوان گزينههاي پيشنهادي براي چند وزارتخانه به دولتيها دادهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.