مأمور به همسرم فحاشي كرد؛ عذرخواهي كنند

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

ایسنا نوشت: حمدا... كريمي نماينده بيجار، جزئيات درگيري صبح امروز فرودگاه مهرآباد بين خود و يكي از مأموران راهور ناجا را تشريح كرد.

حمدا... كريمي در اين باره اظهار كرد: «امروز قرار بود ساعت 6:۵0 صبح به همراه وزير راه، مسكن و شهرسازي و تعدادي از نمايندگان عضو مجمع نمايندگان استان كردستان، براي سركشي به پروژههاي عمراني در دست اجرا در منطقه و اطالع از مشكالت مردم در حوزه مسكن و راه به استان كردستان سفر كنيم و با توجه به ترافيك، من ۵ دقيقه ديرتر به فرودگاه رسيدم. به همين دليل خواستم با خودرو مسير حدود 00۱ متري از پاركينگ تا ورودي ترمينال شماره 2 فرودگاه را طي كنم كه مأمور حراست فرودگاه مانع اين كار شد.» او افزود: «بعد از اين من كارت شناسايي نمايندگيام را ارائه كردم، باز هم اجازه ورود خودروي بنده به محدوده مسير اختصاصي ترمينال داده نشد؛ لذا من از خودرو پياده شدم و به سمت ترمينال حركت كردم و قرار بود خودرو شخصي بنده به همراه راننده، همسر من را به محل كار برساند اما در حالي كه بنده به همراه معاونان وزير و تعدادي از نمايندگان در فرودگاه منتظر پرواز بودم، همسرم با من تماس گرفت كه مأمور راهور ناجا مانع حركت خودرو شده است. اين مأمور پيش از آنكه من از ماشين پياده شوم نيز در صحنه حاضر شده بود.» كريمي ادامه داد: «من بالفاصله خود را به خودرو حامل همسرم رساندم و مشاهده كردم كه مأمور راهنمايي و رانندگي همسرم را با دست به مقام مافوق خود نشان ميدهد و او را تهديد ميكند و عالوه بر تهديد فحاشيهايي را نيز به همسرم داشت و مانع حركت خودرو شده بود و من نيز در دفاع از حرمت ناموس خود با مأمور راهور درگير شدم.»

او تأكيد كرد: «من هيچگاه نخواستم بيقانوني انجام دهم و به محض اينكه دريافتم امكان ورود با خودرو شخصي به محدوده تاكسيهاي مقابل ورودي ترمينال را ندارم، پياده حركت كردم اما نميدانم به چه دليل مأموران راهنمايي و رانندگي مانع همسر من شدند و به او در مقابل من توهين كردند. در حالي كه بنده مشغول انجام وظيفه و در مسير سفر به حوزه انتخابيه براي رسيدگي به مشكالت مردم به همراه وزير و تعدادي از نمايندگان بودم.»

نماينده بيجار در پايان تصريح كرد: «فيلم اين درگيري هم در دوربينهاي حفاظتي و هم در تلفن همراه من وجود دارد و البته من فعال قصد انتشار اين فيلم را ندارم، چراكه معتقدم حرمت نيروي انتظامي بايد حفظ شود و باعث سوءاستفاده رسانههاي بيگانه نشود و انتظار دارم نيروي انتظامي براي اين حادثه عذرخواهي كند و به جاي فرافكني و يك طرفه انعكاس دادن موضوع، اصل موضوع را بپذيرد. همسرم نيز از مأمور راهنمايي و رانندگي شكايت خواهد كرد و من نيز در حال حاضر در بازداشت به سر نميبرم و به همراه وزير راه در سفر استاني سنندج هستم و موضوع بازداشت را قويا تكذيب ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.