تهران 20 سال پیش پارکومترداشت، حاال چه؟

حقانی، عضو شورای شهر درباره پاركبانها میگويد: شهرداری هيچوقت پاسخگو نبوده است

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

نيلگون جوادي- رئيس پليس تهران اعالم كرد شغلي به نام پاركبان وجود ندارد و گرفتن پول براي پارك خودرو غيرقانوني است. با اعالم اين خبر، بار ديگر بحث پاركبانها و مشكالتي كه پيرامون فعاليت آنها در شهر به وجود ميآيد، مطرح شد. معضلي كه تا به حال هيچ گاه در جهت رفع آن قدمي برداشته نشده.

حدود يك دهه قبل توافقاتي بين پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري تهران براي ساماندهي و توزيع عادالنه پارك حاشيهاي خودرو انجام شد كه نهايتا اين توافقات، منجر به پديد آمدن پاركبانها در سطح شهر و معابر پايتخت شد. افرادي كه به نام «پاركبان» لقب گرفتند در راستاي ساماندهي پاركهاي حاشيهاي خودرو و توزيع عادالنه جاي پارك فعاليت ميكردند. به دليل برخي تخلفات از سوي پاركبانان، از جمله دريافت وجه بيشتر از رانندگان، كمكم زمينه اعتراض مردمي ايجاد شد؛ يكي از مهمترين تخلفات پاركبانهاي شهر تهران، دريافت عوارض بيشتر از ميزان مصوب است. بعضا نيمساعتهاي رايگاني كه براي پارك حاشيهاي در نظر گرفته شده نيز توسط اين دست افراد ناديده گرفته شده و رانندگان ملزم به پرداخت رقمهايي فراتر از ميزاني هستند كه روي برگههاي پاركبانها درج شده است.

اين اولين بار نيست كه چنين بحثي مطرح ميشود. بارها اظهار نظرهاي مسئوالن مختلف در خصوص غير قانوني بودن فعاليت پاركبانها در صدر خبرها قرار گرفته است. به دنبال آن هم، در شبكههاي اجتماعي نارضايتي مردم از اين مسئله بازتاب گستردهاي داشته است.

روز ۱ آذر ماه سال 5۹، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در گفتوگو با ايسنا اعالم كرد: «با گسترش پاركومترها در سراسر شهر، وجود پاركبان معنا و مفهومي ندارد و طي مكاتبه با شركت شهربان درخواست كردهايم بررسي الزم صورت گيرد تا به تدريج شاهد حذف پاركبانها باشيم.»

عالوه بر اين در تاريخ ۱۱ دي ماه 5۹، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران، كه يكي از متوليان ساماندهي پاركبانهاست، بعد ديگر اين فعاليت را فاش كرد و در گفتوگو با ايسنا اعالم كرد: «فعاليت اين پاركبانها به دليل فسخ قرارداد شركتشان بيش از يكسال است كه غير قانوني است.» او حذف پاركبانها را در گرو گسترش پاركومتر دانست كه براساس آخرين مصوبه شوراي ترافيك تهران بايد 0۲ هزار پاركومتر ديگر تا سال 6۹ در معابر شهر تهران نصب شود و او در ادامه اظهار داشت: «با مكانيزه شدن مديريت پارك حاشيهاي، ديگر لزومي به افرادي تحت عنوان ‹پاركبان› نيست.»

با وجود تمام اين اظهارات، تا كنون جز تعدادي محدود پاركومتر در تهران، اقدامي جهت مكانيزه شدن اين فرآيند انجام نشده و برخوردي هم با پاركبانان صورت نگرفته است.

با اظهار نظر سردار ساجدينيا، رئيس پليس پايتخت، مبني بر نبودن شغلي به نام «پاركبان»، فضاي كانالهاي تلگرامي و شبكههاي مجازي از بيان مشكالت مردم و پاركبانها پر شد و بار ديگر بحث در خصوص اين مشكل باال گرفت. يكي از كاربران توييتر در توييتي نوشت: «ميگن فعاليت پاركبانها غير قانونيه اما كسي جرئت نميكنه بهشون پول نده چون ممكنه باليي سر ماشينشون بيارن؛ همه ميدونن و كسي جلوشون رو نميگيره.»

كاربر ديگري هم نوشت: «شهرداري ميتونه بره يه دستفروشو تو كوچه پس كوچههاي بازار پيدا كنه بزنه زير گوشش، رسانه و مردمم هيچ كاري نتونن بكنن. بعد نميتونه گشتهاي انضباط شهريشو بفرسته اينا رو با اين يونيفرمهاي مشخص كه همشون ميگن از شهرداري اينجارو كرايه كردن جمع كنن؟ واقعاً مسخره است.»

شهرداري چه زماني به حرف شوراي شهر گوش داده است؟!

محمد حقاني، عضو شوراي شهر، در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد: «واحدهاي مختلف شهرداري در برابر قانون موظف هستند نسبت به جمعآوري موارد سد معبر راسا اقدام كنند. يعني بعد از اخطار اوليه، بايد وسيلهاي كه باعث سدمعبر شده است را جمع كنند و با تشكيل پرونده به مراجع مربوطه ارجاع دهند. در اين راستا، شهرداري چند شركت به نام معبربان و شهربان و حريمبان ...و راه انداخته كه اين وظيفه را انجام دهند اما راه انداختن اين شركتها لزومي نداشته است.

من نميگويم پاركباني با قانون مغايرت دارد. به هر حال معابر شهري در اختيار شهرداري است و شهرداري براي ايجاد اين معابر هزينه كرده است. ماشينهايي كه در حاشيه خيابان بهخصوص در نقاط مركزي پارك ميكنند، براي شهرداري عارضه ايجاد ميكند و شهرداري بايد در قبال اين عارضه از مردمي كه از آن مكان استفاده ميكنند عوارض بگيرد. ما در دهه هفتاد چيزي به عنوان پاركبان نداشتيم بلكه كنار خيابان پاركومتر وجود داشت، همانطور كه در كشورهاي ديگر به اين شكل است و هيچ كجا كسي نميايستد قبض صادر كند و از مردم پول بگيرد. به جاي اينها بايد از دستگاههاي مكانيزه استفاده كنيم. حدود 0۲ سال پيش خيلي از خيابانهاي تهران پاركومتر داشت اما نميدانم بعدا چه شد! ما بايد از آخرين فناوريها استفاده كنيم، نه اينكه در جا بزنيم.»

حقاني با اشاره به مطرح شدن اين مشكالت در شوراي شهر توضيح ميدهد: «اين مسائل در شوراي شهر مطرح شده است اما كي شهرداري حرف شوراي شهر را گوش داده است كه در اين مورد گوش بدهد؟ مديريت شهري بايد خالق باشد. بسياري از مسائل اجرايي در شهرداري تهران نياز به مجوز شوراي شهر ندارد.»

شهرام جبارزادگان، كارشناس برنامهريزي شهري، در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد: «مسئوالن شهري طي امسال و سال گذشته بارها به موضوع پاركبانها پرداختهاند. اين بار هزارمي است كه گفته ميشود فعاليت پاركبانها غير قانوني است و از شهروندان ميخواهند كه به پاركبانها پول ندهند اما هيچ اتفاقي نميافتد. مسئوالن شهري ادعاي غيرقانوني بودن فعاليت پاركبانها را دارند اما در عمل هيچ اقدامي به منظور جمعآوري پاركبانها انجام نميدهند؛ فقط مصاحبه ميكنند كه فعاليت پاركبانها غيرقانوني است و مردم نبايد به آنها پول بدهند. اگر مسئوالن واقعا معتقدند پاركباني غيرقانوني است، پس به قانون عمل كرده و جلوي فعاليت آنها را بگيرند. مسئوالن براي حل اين مشكل بايد به اين مسئله ورود كنند چراكه فقط با صحبت كردن در رسانهها كاري انجام نميشود.»

او همچنين معتقد است: «يك چشمپوشي به ظاهر پنهان اما عمال آشكاري در ارتباط با عدم جلوگيري از فعاليت پاركبانها ديده ميشود. مگر ميشود شهري كه صدها نيروي اجرايي و عملياتي در حوزه شهري به اسم حريمبان، شهربان، معبربان ...و دارد زورش به چهار نفر پاركبان در يك معبر نرسد؟ اگر ارادهاي براي جلوگيري از فعاليت پاركبانها وجود داشته باشد، جمعآوري آنها ظرف ۴۲ ساعت اتفاق ميافتد.» اين كارشناس برنامهريزي شهري با توجه به مشكالت شهر تهران توضيح ميدهد: «اساسا اگر تهران با توجه به ادعاي مدرن بودنش، شهر پيشرفتهاي بود و پاركينگ كافي براي محدوده مركزي شهر و معابر پر تردد و پر ترافيك شهر پيشبيني ميشد، ديگر شاهد اشغال شدن خيابان توسط خودروها نبوديم. در شرايط فعلي هم بهترين راه نصب پاركومتر است اما حاال كه هيچ كدام از اين امكانات وجود ندارد به نظر من حذف پاركبانها، پاك كردن صورت مسئله است. تا وقتي مشكل ترافيك و جاي پارك داريم، خيابانها يله و رها هستند و هر كسي هر جا دلش بخواهد پارك ميكند. حضور پاركبانها باعث برقراري نظمي حداقلي ميشود. براي مثال اينكه كاسبي 7 صبح مغازهاش را باز ميكند و ميخواهد تا ۱۱ شب يكسره ماشينش را جلوي درب مغازه پارك كند و احساس كند فضاي جلو مغازه هم ملك شخصي خودش است بهتر است يا اينكه مكاني ايجاد شود كه شهروندان بيشتري بتوانند از آن فضا استفاده كنند؟

اگر مولفه «پول گرفتن» يا از نظر شهروندان «پول زور گرفتن» را كنار بگذاريم، بدون ترديد پاركبانها در نظم دادن به حاشيه معابر مؤثرند و حضور آنها از عدم حضورشان در نظمبخشي به حاشيه معابر بهتر است، اما بايد ضوابط و قوانين محكمي در خصوص نحوه برخورد با رانندگان و گرفتن وجه از آنها وضع و اجرا شود و نظارت بر كار آنها صورت گيرد.»

مدتهاست شكايت مردم از پاركبانان مطرح است به طوري كه كمتر رانندهاي است كه با پاركبانان مشكل پيدا نكرده باشد. با وجود ادعاي مسئوالن، خود شهرداري هم تا كنون برخوردي با آنها يا در جهت بهبود وضعيت باجگيري انجام نداده است. از طرف ديگر با وجود گذشت پنج ماه از سال جديد، خبري از 0۲ هزار پاركومتر قولدادهشده نيست. گويا مشكالت شهري تهران تمامي ندارند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.