كاهش شيب افزايش طالق در كشور

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه طالق از مهمترين آسيبها در جامعه محسوب ميشود، گفت: «نرخ طالق در كشور رو به افزايش است اما در دو سال اخير، با فعاليتهايي كه انجام شده، شيب افزايش طالق كاهش يافته است.» به گزارش ايسنا، حبيبا... مسعوديفريد در همايش دختران، حمايتهاي رواني اجتماعي، توسعه پايدار، اظهار كرد: «سازمان بهزيستي خدمات متعددي از جمله پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي، آموزشهاي مهارتي و آموزشهاي پيش از ازدواج را بر عهده دارد.» او افزود: «بايستي طبق برنامه ششم توسعه، در تمامي شهرهاي باالي 50 هزار نفر جمعيت اورژانس اجتماعي راهاندازي شود و اين سازمان براساس قانون احكام برنامه توسعه، متولي سالمت اجتماعي جامعه است. در حال حاضر در حال طراحي نظام ارائه خدمات اجتماعي هستيم كه بتوان خدماتي شرطبندي شده مطابق با طراحي نظام ارجاع به منظور پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي در كشور طراحي شود. اين خدمات شامل خدمات پيشگيري از جمله مهارتهاي زندگي به منظور گرفتار نشدن به آسيبهاي اجتماعي، شناسايي به موقع آسيبها و خدماتي كه منجر به توانمندسازي افراد آسيبديده اجتماعي شود، است كه مراحل مياني اين طرح در حال انجام است و بعد از انجام آزمايشي آن، در كشور اجرايي ميشود.» مسعوديفريد با اشاره به اينكه طالق از مهمترين آسيبها در جامعه محسوب ميشود، تصريح كرد: «متأسفانه نرخ طالق در كشور رو به افزايش است و در دو سال اخير با فعاليتهايي كه انجام شده شيب افزايش طالق كاهش يافته كه نيازمند فعاليتهاي بيشتري در اين زمينه است.» او با اشاره به موضوع مهم اعتياد در كشور گفت: «نرخ شيوع اعتياد در بانوان 0۱ درصد است و عوارض اعتياد در زنان نسبت به مردان بيشتر شده است.» مسعوديفريد تأكيد كرد: «در صورتي كه طي برنامهريزي ملي در بحث توانمندسازي دختران و خانمها سرمايهگذاري بيشتري انجام شود، اين كار ميتواند به كاهش آسيبها كمك شاياني كند.» او گفت: «بايد سازمان بهزيستي برنامه خودمراقبتي از كودكان را در جامعه افزايش داده و اين كار بايستي در سنين بارداري مادران انجام شود.» مسعوديفريد گفت: «بايستي آگاهسازي كودكان از سن مهد كودك تا دبستان و دبيرستان انجام شود و در اين ميان آموزش دادن به خانوادهها نقش مهمي را ايفا ميكند.» او با اشاره به اينكه رسانهها، آموزشوپرورش و بهزيستي نقش مهمي در خودمراقبتي دختران بر عهده دارند، تصريح كرد: «تحكيم بنيان خانواده از اهداف بهزيستي است كه بايد خانواده شرايط و صالحيت الزم براي زندگي را داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.